herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Zarządzenie nr 383/2014 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 wrześna 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Nowogard