herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot .wydania decyzji nr 10/2018 z dnia 25.01.2018r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania fermy bydła na fermę drobiu oraz jej rozbudowie (zakres inwestycji: zmiana sposobu użytkowania 7 budynków z hodowli bydła na hodowlę drobiu, rozbudowa budynku hodowlanego, budowa: sześciu budynków hodowlanych, budynku agregatorowni, budynku chłodni, dwunastu silosów paszowych, dwunastu zbiorników na gaz płynny, wagi najazdowej z budynkiem zaplecza, drogi wewnętrznej, instalacji oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej) wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 1800 DJP (450 000 szt. drobiu), na terenie działki o nr geodezyjnym 443/4 w obrębie Kulice, gm. Nowogard.