Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż - Nowogard, działka nr 443 obręb nr 2 m.Nowogard ul. Macieja Rataja 14


Nowogard 7.11.2006r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 443 o pow. 520 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja 14.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 443 o pow.520 m2, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Macieja Rataja 14.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 15171 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.12.2006r. o godz. 1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.960,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 120,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 200,00. (dwieście złotych).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Działka wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj. wodną, sanitarną, gazową, energetyczną i telefoniczną.

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Przeznaczenie określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: zabudowa mieszkaniowa.

Nad działką przebiega linia napowietrzna energetyczna, która stanowi ograniczenie zabudowy działki.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 12.000,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkup nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art. Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.200,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 5.12.2006r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 22-11-2006 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2006 10:08