Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale Inwestycji i Remontów


Urząd Miejski w Nowogardzie
pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

młodszy referent w wydziale Inwestycji i Remontów

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria - wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa

2. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

4. Obywatelstwo polskie

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego

8. Nieposzlakowana opinia

9. Dyspozycyjność

10. Komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność pracy w zespole

2. Znajomość programu kosztorysującego

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

1. Organizowanie i przygotowanie procesu robót inwestycyjnych i remontowych:

a) zapewnienie poprawnego przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji formalno-prawnej dla zadań ujętych w planie,

b) zapewnienie wykonawstwa i nadzoru nad robotami,

c) rozliczenie finansowe inwestycji,

d) uczestnictwo w odbiorach robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji,

e) nadzór nad obiektami w okresie rękojmi oraz odbiory pogwarancyjne,

f) prowadzenie dokumentacji - umowy, protokoły odbioru robót, protokoły OT (przyjęcia środka trwałego),

g) przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji z wykonywanych zadań.

2. Przygotowywanie i organizowanie przetargów na wykonywanie usług i robót budowlanych.

3. Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów.

4. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie opracowywania wniosków do instytucji rządowych i pozarządowych w sprawie dofinansowania inwestycji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracy - pełny etat. Praca przy monitorze ekranowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2017r. wyniósł co najmniej 6%

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy

6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"

10. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 17 marca 2017r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko młodszego referenta w wydziale Inwestycji i Remontów" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pan Adam Czernikiewicz nr tel. (91)3926241.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 02-03-2017 16:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2017 16:56