Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Pierwszy ustny przetarg nieogranczony na sprzedaż działki nr 166/2 o pow.783 m2 zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul. K.J. Poniatowskiego 84.

Nowogard 09.05.2011r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108) 

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 166/2 o pow. 783 m2 zabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 84.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 166/2 o pow. 783 m2 zabudowana budynkiem - parterowy barak murowany przeznaczony do rozbiórki, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 84.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 30439 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2011r. o godz.1000 w sali obrad komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 70.822,00 zł.  postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 710,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przeznaczenie określone w Planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XLV/385/10 z dnia 03 listopada 2010 r. - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 22 MN.

Na działce zlokalizowany jest budynek - parterowy barak murowany przeznaczony do rozbiórki.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do przeprowadzenia robót zgodnie z technologią rozbiórki oraz z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Działka posiada dobry dostęp do drogi publicznej.

Inwestycja obejmuje realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z urządzeniami budowlanymi.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 70.900,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie wg zasad określonych w art. 594 kodeksu cywilnego.

Możliwość podłączenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. wodną, energetyczną, gazową i sanitarną.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Działka nie posiada przeprowadzonych badań geologicznych.

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Do ceny działki doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 250,00 zł - za wycenę działki, koszty kartograficzne - 18,78 zł  (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.7.082,20 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 14.06.2011r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 12-05-2011 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 12-05-2011 12:21