Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXV/195/08 Rady Miejskiej w Nowogard z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXV/195/08
Rady Miejskiej w Nowogard
z dnia 3 grudnia 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany uchwały
 
 
Na  podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia  8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XVIII/179/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2004   roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi działalność na podstawie:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
     142, poz. 1591 z późn. zm. ),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ),
  3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.Nr 139 poz. 992 z późn. zm. ),
  4. ustawy z dnia 7 września  2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm. ),
  5. ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o postępowaniu wobec dłużników  alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm. ),
  6. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm. ),
  7. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ),
  8. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,  poz. 2104, z późn. zm. ),
  9. niniejszego statutu”
 2. § 12 otrzymuje brzmienie: „ Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ) oraz rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. ).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 roku.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz jego zastępcę do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych a z dniem 1 listopada 2008 Kierownika Ośrodka i jego zastępcę Burmistrz Nowogardu upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
W związku z rozszerzeniem zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmianą przepisów w oparciu o które działa Ośrodek, zachodzi konieczność aktualizacji statutu wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:28