Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXV/192/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXV/192/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 3 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych § 2 otrzymuje brzmienie:
 
Uchwala się górne stawki opłat za:
1/ odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i transport do komunalnego składowiska odpadów:
  1. luzem - 65,00 zł/ m3
  2. z pojemników 110 l lub 120 l - 8,00 zł/szt.
  3. z pojemników 1100 l - 70,00 zł/szt.
  4. z kontenerów 7 m3 - 450,00 zł/szt.
  5. z kontenerów 8 m3 - 500,00 zł/szt.
  6. wywóz gruzu betonowego i ceglanego z rozbiórek i remontów - 45,00 zł/m3
2/ odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie - 25,00 zł/ m3
3/ opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport do oczyszczalni ścieków i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych – 20,00 zł/m3
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Marek Krzywania
 
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) z dniem 1 stycznia 2009 r. opłata za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne jak również odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie wzrośnie z 75,00 zł do 100,00 zł za 1Mg odpadów. W związku z powyższym zasadna jest zmiana obowiązujących dotychczas stawek uchwalonych uchwałą nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 r. i dostosowanie ich do wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:27