Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXV/191/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 3 grudnia 2008 roku
 
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w zw. art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) - Rada Miejska w Nowogardzieuchwala, co następuje:
 
§ 1. Odmawia zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. objętych wnioskiem przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowogardzie.
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.(dalej: ustawa) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Nowogardzienależy m.in. odmowa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które proponuje przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne.
Po sprawdzeniu i weryfikacji taryf przez Burmistrza Nowogardu – w trybie przepisu art. 24 ust. 4 ustawy – zostało stwierdzone, że złożony przez „Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych” Spółka z o.o. w Nowogardzie (PUWiS) wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowogard na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazany wniosek oraz zawarta w nim taryfa zostały przygotowane niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 (dalej zwane rozporządzeniem).
W szczególności zarzuca się:
I.
Naruszenie § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, poprzez założenie planowanego wzrostu wynagrodzeń w wysokości: 30% dla pracowników na stanowiskach robotniczych i 10% na pozostałych stanowiskach, co miało wynikać z Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. zawartego między Zarządem z przedstawicielem załogi, gdzie strony ustaliły wyżej podane wskaźniki wzrostu płac. Taki wzrost wynagrodzeń PUWiS potwierdził w piśmie z 12.11. 2008 r. Skoro jednak owego Porozumienia nie można traktować jak układu zbiorowego pracy w myśl § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, drugim najwyższym możliwym do przyjęcia wskaźnikiem wynagrodzeń był jedynie wskaźnik ustalony przez uprawniony organ na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, który w dniu złożenia wniosku taryfowego wynosił 6%. PUWiS został wezwany do zmiany tej pozycji kosztów. Jednakże nie dokonał zmiany kosztów wynagrodzeń we wszystkich pozycjach, lecz jedynie kosztów bezpośrednich, jak niżej:
We wniosku taryfowym (tab. D):

Zaopatrzenie w wodę:

 1. koszty bezpośrednie- wynagrodzenia z narzutami: 317.600,-zł
 2. alokowane koszty pośrednie:
  - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej: 725.034,-zł
  - alokowane koszty ogólne: 453.019,-zł
Odprowadzanie ścieków:
 1. koszty bezpośrednie- wynagrodzenia z narzutami: 272.999,-zł
 2. alokowane koszty pośrednie:
  - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej: 556.016,-zł
  - alokowane koszty ogólne: 352.452,-zł
Po zmianie wniosku taryfowego przez PUWiS z 25.11.2008
Zaopatrzenie w wodę:
 1. koszty bezpośrednie- wynagrodzenia z narzutami: 236.442,-zł
 2. alokowane koszty pośrednie:
  - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej: 725.034,-zł
  - alokowane koszty ogólne: 453.019,-zł

Odprowadzanie ścieków:

 1. koszty bezpośrednie- wynagrodzenia z narzutami: 251.838,-zł
 2. alokowane koszty pośrednie:
  - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej: 556.016,-zł
  - alokowane koszty ogólne: 352.452,-zł
Koszty wynagrodzeń występują też w kosztach pośrednich, zaś te nie zostały zmienione. W alokowanych kosztach pośrednich dotyczących zarówno zaopatrzenia w wodę, jak i odprowadzania ścieków, koszty wynagrodzeń stanowią aż około 70% ogółu tych kosztów.
Tym samym PUWiS opracował taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób nie zapewniający ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, co wynika z § 3 pkt 1 lit.b) rozporządzenia.
 
II.
Brak w taryfie informacji wynikającej z § 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia dotyczącej rodzaju i struktury taryfy. Po zmianie wniosku taryfowego PUWiS z 25.11.2008 uzupełniono wniosek o rodzaj i strukturę taryfy dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zaś w dalszym ciągu brak jest rodzaju i struktury taryfy dot. zbiorowego odprowadzania ścieków. Jak wynika np. z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (z 30.03.2007 nr NP.-N-0911/199/R/07), „Przepis § 5 rozporządzenia bowiem właśnie od rodzaju i struktury taryfy (por. § 14 rozporządzenia) uzależnia wybór właściwych elementów taryfy dla poszczególnych odbiorców usług. (…) Stąd też brak w taryfie choćby jednego z wymaganych prawem elementów dyskwalifikuje ją i powoduje, że dokument taki nie może być uznany za taryfę w rozumieniu art. 2 pkt 12 ww. ustawy, a tym samym nie może zostać zatwierdzony - w drodze uchwały jako taryfa przez organ stanowiący jednostkę terytorialną”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                     
                                                                                                         Przewodniczący Rady Marek Krzywania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:27