Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała NR XXIV/184/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard

Uchwała NR XXIV/184/2008
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 12 listopada 2008 roku
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard.
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,      poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,      Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416) Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
 
I. Postanowienia ogólne
 
§1. Ustala  tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard.
 
§2.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 
 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nowogard,
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Nowogardu,
 3. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole niepubliczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard ubiegającą się o udzielenie dotacji z budżetu gminy,
 4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty              ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 5. dotacji – należy przez to rozumieć dotację udzieloną przez Gminę Nowogard szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu niepublicznemu oraz osobie prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego z budżetu na podstawie art. 90 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź n. zm.),
 6. szkole podstawowej – należy przez to rozumieć szkołę podstawową niepubliczną działającą na terenie Gminy Nowogard,
 7. gimnazjum – należy przez to rozumieć gimnazjum niepubliczne działające na terenie Gminy Nowogard,
 8. przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne działające na terenie Gminy Nowogard,
 9. innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny działający na terenie Gminy Nowogard.
 II. Tryb postępowania o udzielenie dotacji
 
§ 3. 1. Gmina udziela dotacji z budżetu na prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego na wniosek Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży pisemny wniosek i poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzieleni dotacji wraz z kopią informacji z Systemu Informacji Oświatowej sporządzonej na dzień 10 września danego roku.
 
§4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
 1. oznaczenie osoby prowadzącej szkołę, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej,
 3. numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
 4. planowaną liczbę uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień,                       z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
 6. zobowiązanie do informowania Burmistrza Nowogardu o zmianach zachodzących w liczbie uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4.
 
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
4. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2, skutkuje niezaplanowaniem kwoty dotacji dla szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej i przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego w budżecie gminy i odmowę jej udzielenia.
 
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Nowogardu do 15-go dnia każdego miesiąca pisemnej informacji o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego wraz z informacją o miejscu zamieszkania uczniów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 
6. Dotację przyznaje się na okres jednego roku budżetowego.
 
7. Przyznana dotacja może zostać:
 1. cofnięta, w przypadku:
  1. zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
  2. wykorzystania dotacji na inne cele, niezgodne z ich przeznaczeniem;
 2. wstrzymana, w przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 
III. Wysokość i termin przekazywania dotacji
 
§ 5. 1. Szkole podstawowej i gimnazjum przysługuje dotacja z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nowogard według wag wyliczonych na podstawie informacji z Systemu Informacji Oświatowej.
 
2. Przedszkolu przysługuje dotacja na jednego ucznia w wysokości 75 % kosztów obliczonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nowogard.
 
3. Oddziałowi przedszkolnemu w niepublicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja z budżetu gminy na każdego ucznia z terenu gminy w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogard w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nowogard.
 
4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 pkt 9, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowogard.
 
5. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, obejmują wydatki na realizację podstawy programowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, koszty eksploatacji i konserwacji pomieszczeń i urządzeń, zakup pomocy naukowych, itp. Wydatki te nie obejmują wydatków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne.
 
§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 
2. Dotacja za dany miesiąc przekazywana jest w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów ustalonej na podstawie informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt.4 i ust. 4.
 
3. W ciągu roku budżetowego nie zwiększa się dotacji w przypadku zwiększenia się liczby uczniów.
 
4. Dotacja udzielona szkole lub innej placówce niepublicznej ulega zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego uczniów w stosunku do liczby przyjętej do obliczenia wysokości dotacji.
 
5.Do obliczenia dotacji na dany miesiąc przyjmuje się liczbę uczniów podaną przez szkołę do 15 dnia danego miesiąca, według stanu na dzień pierwszego każdego miesiąca.
 
§ 7. Wysokość dotacji na jednego ucznia ustala Burmistrz w formie zarządzenia w terminie:
 1. 21 dni od daty uchwalenia przez Radę Miejską budżetu gminy na dany rok – dla dotacji ustalonych w oparciu o budżet gminy,
 2. 21 dni od otrzymania metryczki części oświatowej subwencji ogólnej – dla dotacji ustalanych na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
  
IV. Zasady dokumentowania i rozliczania dotacji
 
§ 8. 1. Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach niepublicznych i innych formach wychowania przedszkolnego:
 1. za „datę początkową” uczęszczania ucznia do szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i innych formach wychowania przedszkolnego uznaje się:
  1. dzień 1 września, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach w przedszkolu – z początkiem roku szkolnego,
  2. pierwszy dzień danego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach  w przedszkolu – w trakcie roku szkolnego,
 2. za „datę końcową” uczęszczania ucznia do szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i innych formach wychowania przedszkolnego uznaje się:
  1. dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lun kończy naukę,
  2. ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów.
2. W przypadku, w którym „data początkowa” lub „data końcowa” przypada w sobotę lub w dzień świąteczny, w którym nie odbywają się planowane zajęcia, za datę początkową lub końcową uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po sobocie lub dniu świątecznym.
 
3. „Data początkowa” i „data końcowa” winny być zgodne z datą w dzienniku lekcyjnym i datą w księdze uczniów.
 
4.  W przypadku nieuczestniczenia uczniów w zajęciach w przedszkolu niepublicznych i innych formach wychowania przedszkolnego w okresie przerwy wakacyjnej, tj. w miesiącach lipiec – sierpień, dla ustalenia dotacji przyjmuje się średnią ilość uczniów z pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego.
 
§ 9. 1.Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia z wykorzystania udzielonej mu dotacji z budżetu Gminy w następujących terminach:
  1. do 15 lipca za I półrocze,
  2. do 15 stycznia roku następnego – za rok budżetowy, w którym otrzymał dotację.
2 . Rozliczenie powinno zawierać: (wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały)
  1. informacje o kwocie przekazanej dotacji z wyszczególnieniem kwot części dotacji przekazywanych w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,
  2. informacje o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,
  3. wyszczególnienie dokonanych wydatków w ramach kwoty udzielonej dotacji.
§ 10. 1. Ujawnienie faktu pobierania dotacji za dany miesiąc w nadmiernej wysokości w stosunku do wysokości należnej ustalonej na podstawie niniejszego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek, nakłada na Gminę Nowogard obowiązek potrącenia kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania dotacji w nadmiernej wysokości z budżetu gminy, przy przekazaniu kolejnej raty dotacji lub podlega zwrotowi.
 
2. Nierozliczenie wykorzystania dotacji w terminie określonym w § 9 ust. 1 skutkuje wstrzymaniem wypłaty kolejnych części dotacji.
 
3. Organ właściwy do udzielenia dotacji uprawniony jest do kontrolowania zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów zgłoszonych i wykazanych w miesięcznej informacji, na podstawie której przekazywana została dotacja.
 
4. Odmowa przez Wnioskodawcę udostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 3, spowoduje wstrzymanie przekazywania dotacji.
 
5. Środki dotacji niewykorzystane przez Wnioskodawcę w całości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.
 
6. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 5 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
 
7. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.
 
8. Tryb postępowania w przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 7 i ust. 9, określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).
 
V. Postanowienia końcowe
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
                                                           Przewodniczący Rady Marek Krzywania
 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego. Projekt uchwały zawiera regulacje w tym zakresie oraz określa wysokość przysługującej uprawnionym podmiotom dotacji.

Załączniki:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:26