Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego

Uchwała Nr XXIV/182/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 12 listopada 2008 roku
 
w sprawie podatku leśnego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825 ) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego w 2009 r. w wysokości 152,53 zł za 1 m3.

§2. Ustala się stawkę podatku leśnego dla 1 ha fizycznego lasu w kwocie 33,5566 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym   Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2009 r. 
Przewodniczący Rady Marek Krzywania

 
 UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie podatku leśnego na terenie Gminy Nowogard
 
Na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 20 października 2008 roku ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały              2008 r. wyniosła 152,53 zł za 1m3.
 
W związku z powyższym proponuję przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w kwocie 152,53 za 1m3 jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Nowogard, co stanowi odpowiednio:
           1) podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu w kwocie 33,5566 zł                                
                - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna wg średniej ceny sprzedaży drewna
       ogłoszonej przez Prezesa GUS,
           2) zgodnie art.4 ust.3 ustawy o podatku leśnym dla lasów ochronnych oraz lasów
               wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
               leśnego ulega obniżeniu o 50% .
 
Pragnę podkreślić, iż w latach ubiegłych Rada Miejska przyjmowała uchwały  w sprawie podatku leśnego również według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.
 
Burmistrz Nowogard Kazimierz Ziemba
 
 
Nowogard, dnia 24 października 2008 r.                                      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:25