Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 125 o pow. 507 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen.J.Wybickiego 8.

Nowogard 21.11.2008r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 125 o pow. 507 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen.J.Wybickiego 8.
 
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 125 o pow.507 m2, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen.J.Wybickiego 8.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 45645 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 9.01.2009r. o godz.10.00 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza działki  - 19.099,00 zł.
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł. , koszty kartograficzne 121,56 zł
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.
 
Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogard- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację energetyczną, wodną, sanitarną, gazową i telefoniczną. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.
(podstawa – Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)
 
Nad działką przebiega linia energetyczna.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 20 000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.
 
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.930,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 6.01.2009r. do godz.14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 26-11-2008 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 26-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2008 10:37