Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Uchwała Nr XXIII/177/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 15 października 2008 roku
 
w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.124, Nr 75, poz. 493,Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz.859) – Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
 
§1. Dokonać zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej na rok 2008 w następujących sposób :
 
        1) zwiększyć przychody GFOŚiGW o kwotę                        100 394 zł
                 -  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2
 
        2) zwiększyć wydatki GFOŚiGW o kwotę                            100 394 zł
          - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 
 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 Przewodniczący Rady Marek Krzywania
 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/177/08
R a d y    M i e j s k i e j w Nowogardzie
z dnia 15 października 2008 roku 
 
 
 
 
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   Wodnej 
na rok 2008
 
 Przychody: 
 
L.p
 
Źródło przychodów
Plan                     uchwalony (w zł)
Zmiana
–zmniejszenie +zwiększenie
Plan                     po zmianach (w zł)
 
1.
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
20% całości wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska
50% całości wpływów za składowanie odpadów
450.000
+62.000
512.000
 
2.
Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew i krzewów
10.000
 
10.000
 
3.
Dotacje z Starostwa Powiatowego
 
 
 
 
4.
Razem przychody (poz. 1 do 3)
460.000
+62.000
522.000
 
5.
Stan środków na początek roku
-
+38.394
38.394
 
6.
Razem (poz. 4+5)
460.000
+100.394
560.394
 
 Wydatki:
 
 
L.p
 
Cele do realizacji
Plan                     uchwalony (w zł)
Zmiana
-zmniejszenie +zwiększenie
Plan                     po zmianach (w zł)
 
1.
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych           i zasady zrównoważonego rozwoju
150.000
 
 
150.000
 
2.
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
15.000
 
15.000
 
3.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków ustanowionych przez Radę Miejską
120.000
+100.394
 
220.394
 
4.
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
115.000
 
115.000
 
5.
Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
60.000
 
60.000
 
6.
Razem wydatki (poz. 1 do 5)
460.000
+100.394
460.000
 
7.
Stan środków na koniec roku
 
 
 
 
8.
Razem (poz. 6+7)
460.000
+100.394
560.394
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
 
 
W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 dotyczącej zwiększenia wydatków na ogólną kwotę 100.394 zł, z tego:
 
  1. Wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie 100.394 zł
Niedobór środków wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac polegających na formowaniu drzew poza terenami zielonymi nie objętymi bieżącym utrzymaniem:
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
- konieczność usuwania wiatrołomów i wiatrowałów
- wzrost wysokości podatku VAT doliczanego do kwoty utrzymania zieleni z 3% do 7 %
- dowóz drewna     pochodzącego z wiatrołomów lub wiatrowałów   z terenu gminy dla
 mieszkańców, którzy wystąpili do burmistrza o pomoc w postaci drewna na opał
- podwyżkami    kosztów    odbioru    odpadów    stałych na    składowisku   w Słajsinie   a
 zebranych z terenów zielonych
 
Nowogard, 2008-10-01                                                                           
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-11-2008 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:23