Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIV/188/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu

Uchwała Nr XXIV/188/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz 1111) w związku z art. 229 pkt ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 59, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:
 
§1. Nie uzwględnia w całości skargi złożonej przez Pana xxxxxxxxx z dnia 12 października 2008 r.
Przedmiotem skargi było – zdaniem skarżącego - sfałszowanie przez Burmistrza Nowogardu dokumentów w sprawie rozgraniczenia działek nr 174 i 175/2 w obrębie Glicko, gm. Nowogard.
Po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego okazało się, że zarzuty postawione w skardze w całości nie znajdują potwierdzenia.
Na wniosek Państwa xxxxxxxxx i xxxxxxxxx z dnia 25 listopada 2003 roku postanowieniem GNGR.7430B.A/56/2003 wszczęte zostało postępowanie rozgraniczeniowe działki nr 175/2 - własność p. xxxxxxxxx z działką nr 174 i 175 – własność xxxxxxxxx. Czynności rozgraniczeniowe wyznaczone zostały geodecie uprawnionemu xxxxxxxxx.
Po przeprowadzeniu prac rozgraniczeniowych, na podstawie przedłożonych dokumentów łącznie z protokołem granicznym, w dniu 24.03.2004 roku Burmistrz Nowogardu wydał decyzję administracyjną zatwierdzającą ustalone protokolarnie w toku postępowania rozgraniczeniowego granice działki nr 175/2 z działkami nr 174 i 175 oraz z działkami nr 109 i 176 .
Z protokołu wynika, iż przy czynnościach ustalenia przebiegu granic obecny był również skarżący.
W pkt. 9.2 protokołu granicznego w zapisie oświadczenie stron, dotyczące przebiegu granic widnieje zapis: "Strony nie zgłaszają zastrzeżeń, co do przebiegu granic i zgodnie podpisały protokół graniczny".
Protokół graniczny podpisany został czytelnie i odręcznie przez: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx. Ponadto na każdej stronie protokołu widnieją 3 nieczytelne podpisy.
Wynika z tego, że skarżący był obecny przy ustalaniu przebiegu granic i wyraził zgodę na jej przebieg, co uwidocznione jest w omawianym protokóle a zarzut o sfałszowaniu podpisów nie jest zgodny z prawdą.
Zarzut skarżącego o nie uczestniczeniu w pracach rozgraniczeniowych jest bezpodstawny a sugerowanie, że dokument został sfałszowany i nosi znamiona przestępstwa oraz skierowanie sprawy do prokuratora jest bezsasadne.
Zarzut że w Urzędzie brak jest rejestru nie jest zgodne z prawdą, bowiem skarżący podczas "sprawdzania", stwierdził, że "nie ma zapisanej żadnej decyzji w/w rozgraniczenia" nie jest zgodne z prawdą. Skarżący podczas pobytu w Urzędzie nie był w stanie wyjaśnić o jakie działki chodzi i w jakich latach przeprowadzone zostało rozgraniczenie.
Decyzje dotyczące rozgraniczenia, posiadające zgodnie z rzeczowym wykazem akt oznaczone są symbolem "A" jako dokumentacja mająca trwałą wartość, przewidziana jest do przekazania do archiwum państwowego. W omawianym przypadku dokumenty łącznie z decyzją ze stanowiska pracy po okresie jednego roku od jej wydania przekazywane zostały do archiwum zakładowego.
Zarzut jest nieprawdziwy, bowiem sprawie nadany został nr GNGR.7430B.A/56/2003 która pod tym numerem została zarejestrowana.
Skarżący od 2004 roku nie podejmował żadnych czynności w celu wyjaśnienia tej sprawy a żądanie o przeprowadzeniu rozgraniczenia na koszt gminy jest bezpodstawne.
Zarzut skarżącego się, że nie otrzymał decyzji Burmistrza zatwierdzającej ustalone protokolarnie granice działek zostaje przyjęty, bowiem w aktach sprawy z niewiadomych przyczyn brak jest potwierdzenia odbioru decyzji i w związku z tym należy uznać, że skarżący mimo, że brał udział w sprawie, decyzji na pismie nie otrzymał. W związku z powyższym podjąłem czynności zmierzające do doręczenia decyzji.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Marek Krzywania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-11-2008 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:26