Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Dzierżawa nieruchomości położonej w obrębie nr 3 Nowogard przy ul. Promenady 3

Nowogard, dnia 2 września 2008 r.

Dzierżawa nieruchomości położonej w obrębie nr 3 Nowogard przy ul. Promenady 3
 – kąpielisko miejskie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ości (Dz.U. z14 września 2004 r. nr 207, poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres dziesięciu lat części obiektu kąpieliska miejskiego położonego, na gruncie stanowiącym działkę oznaczoną geodezyjnie w ewidencji gruntów numerem 121 o powierzchni 0,8300 ha wraz z obiektami znajdującymi na jej powierzchni (mapa stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia). Nieruchomość nie jest obciążona długami i ciężarami – posiada urządzoną księgę wieczystą nr 30790 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie.

Z tytułu zawartej umowy, na kąpielisku miejskim dzierżawca będzie miał prawo do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rekreacyjno – sportowych tj wynajem pokoi w domkach letniskowych, wynajem miejsc na polu biwakowym, wypożyczanie sprzętu sportowo – rekreacyjnego pływającego i korzystania z urządzeń rekreacyjnych.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 2000 zł

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca zobowiąże się przyjąć do realizacji w ramach dzierżawy zadania określone przez Gminę Nowogard w niniejszym ogłoszeniu i zawarte w projekcie umowy:

 1. utrzymania ciągłego porządku i czystości na terenie objętym dzierżawą tj zbierania i usuwania odpadów, pielęgnacji istniejącej zieleni i zadrzewień oraz wykaszaniu traw ich wygrabieniu, utrzymania czystości pomieszczeń i sanitariatów oraz innych pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem obiektu;
 2. dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń i obiektów budowlanych, których zakres, sposób oraz konieczność ich wykonania musi być uzgodniona z wydzierżawiającym;
 3. całodobowego nadzoru nad obiektem;
 4. przestrzegania zaleceń, wymogów i przepisów Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz przepisów przeciwpożarowych i innych związanych z funkcjonowaniem obiektu;
 5. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich oraz ubezpieczenie obiektu od tej odpowiedzialności;
 6. udostępnienia wydzierżawiającemu obiektu celem kontroli realizacji postanowień umowy;
 7. ponoszenia wszelkich świadczeń publiczno – prawnych;
 8. uiszczania czynszu dzierżawnego do 15 każdego danego miesiąca trwania umowy dzierżawy. Do w/w czynszu naliczony zostanie i pobrany podatek VAT w obowiązującej wysokości;
 9. Zaakceptuje warunki projektu umowy, z którym można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 5 pokój 108 lub na stronie internetowej w/w Urzędu http://www.bip.nowogard.pl.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oferenta jego adres lub nazwę firmy i adres siedziby;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy wraz z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości;
 5. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.

Dzierżawcą obiektu zostanie osoba (fizyczna lub prawna), która przyjmie do realizacji wszystkie warunki Gminy Nowogard ujęte w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy oraz zaoferuje najwyższy miesięczny czynsz dzierżawy, do którego zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie na rzecz wydzierżawiającego w terminie do dnia 26 września 2008 r. do godz. 1400 wadium w pieniądzach w wysokości 6000 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub potwierdzonej najpóźniej w tym dniu wpłaty na konto Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 61124038841111000042092470.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat dzierżawnych.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.
Obiekt kąpieliska miejskiego można oglądać w dniach roboczych w godzinach od 10 do 14.
Termin w/w wizji w terenie należy uzgodnić z Wydzierżawiającym przynajmniej na dzień przed jej przeprowadzeniem.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa obiektu kąpieliska w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 1 października 2008 roku do godz. 14.00.
Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warunków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 3 października 2008 r. o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.
Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie w dniu 3 października 2008 roku.Szczegółowych informacji na temat przetargu i projektu umowy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5 w pokoju nr 108.

Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W przypadku uchylenia się wybranego dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy i nie podpisanie jej w terminie siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Przetarg odwołany (szczegóły w załączniku)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 03-09-2008 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Nowak 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 02-10-2008 15:02