Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Nowogard dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowogard podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.


Uchwała Nr XIX / 156 / 2008

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 28 maja 2008 roku

 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Nowogard dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowogard podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

 

§ l . Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Nowogard dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowogard podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposób rozliczania tej dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowogard;

2) jednostce - należy przez to rozumieć podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku oraz mający swoją siedzibę na terenie Gminy Nowogard;

3) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie statutowe jednostki należące do ustawowych zadań Gminy;

4) dotacji - należy przez to rozumieć wydatki budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadania przez jednostkę;

5) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie dotacji na realizacje zadania;

6) umowie — należy przez to rozumieć pisemne porozumienie zawarte między Gminą a jednostką, którego przedmiotem jest realizacja zadania z udziałem środków publicznych.

 

§ 3. Działalność prowadzona przez jednostki korzystające ze środków publicznych nie może zastąpić czynności statutowych jednostek organizacyjnych Gminy, lecz jedynie być jej uzupełnieniem.

 

§ 4.1. O dotację mogą ubiegać się wyłącznie jednostki prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy.

2. Dotacja przyznana jednostce nie może być wykorzystana na:

1) budowę oraz zakup budynków i gruntów;

2) wsteczne finansowanie zadań;

3) pokrycie kosztów utrzymania jednostki;

4) działalność polityczną.

 

 

2

 

§ 5.1. Przez jednostki, do których ma zastosowanie uchwała, rozumie się:

1) stowarzyszenia;

2) fundacje;

3) organizacje społeczne

2. O przyznanie dotacji z budżetu Gminy może ubiegać się jednostka prowadząca działalność na terenie Gminy przez okres co najmniej l roku.

 

§ 6.1. Jednostka składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania:

1) do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym będzie realizowane zadanie;

2) w trakcie roku budżetowego.

2. Wnioski, o których jest mowa w ust. l podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczenia woli w imieniu jednostki.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) dokumenty uwiarygodniające wnioskodawcę: aktualny statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe.

3) szczegółowy opis wnioskowanego zadania, z przewidywanymi efektami i terminem jego realizacji;

4) preliminarz kosztów wykonania zadania;

5) informacje o innych źródłach finansowania zadania.

4. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Nowogardu może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. W przypadku niedopełnienia warunków formalnych wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

§ 7.1. Przy rozpatrywaniu oferty dotyczącej realizacji zadania, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zadania dla Gminy;

2) możliwości finansowe budżetu Gminy;

3) koszty wykonania zadania;

4) wysokość środków własnych jednostki zaangażowanych do wykonania zadania;

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez jednostkę.

2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek zawierający ofertę realizacji tego samego zadania, Burmistrz Nowogardu dokona wyboru tej oferty, która przy najniższych kosztach realizacji zadania zapewnia jego efektywne i kompletne wykonanie.

 

§ 8. l. Z zastrzeżeniem ust. 2, dotacje przyznaje Burmistrz Nowogardu, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogardzie.

2. Wnioski jako złożone do dnia 15 września z terminem wykonania zadania w roku następnym, które wstępnie pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Nowogardu, zostaną umieszczone w opracowywanym przez Burmistrza Nowogardu projekcie budżetu na rok następny w formie załącznika do projektu uchwały budżetowej, zawierającego wykaz imienny poszczególnych organizacji z proponowanymi dla nich kwotami dotacji. Uchwalenie budżetu z zadaniem jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dotację.

4. Burmistrz Nowogardu w terminie 14 dni od daty uchwalenia uchwały budżetowej powiadomi jednostkę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

5. Burmistrz Nowogardu rozpatruje wniosek jako złożony doraźnie w trakcie roku budżetowego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia

 

 

 

3

 

§ 9. Jednostka przyjmująca zadanie, zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o udzielenie dotacji, a Gmina zobowiązuje się do zapłaty ze środków publicznych za wykonanie tego zadania, stanowiącej dotację celową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

 

§ 10. Umowa powinna w szczególności zawierać:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy opis zadania, termin i miejsce jego wykonania;

3) wysokość dotacji na realizację zadania, warunki i termin jej przekazania;

4) zobowiązanie jednostki do poddania się kontroli przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Nowogardu;

5) warunki wypowiedzenia umowy;

6) sankcje z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;

7) ustalenie zasad i terminów rozliczeń;

8) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.

 

§ 11. Umowę zawiera się na czas oznaczony nie dłużej jednak niż okres jednego roku budżetowego.

 

§ 12.1. Dotacje będą przekazywane przelewem na konto jednostki w sposób określony warunkami umowy.

 

§ 13.1. Rozliczenie jednostki z przyznanej dotacji następuje w terminach, formie i na zasadach określonych w umowie.

2.Wykonywanie zleconego jednostce zadania oraz wydatkowanie dotacji, będą podlegać kontroli Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod względem prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.

 

§ 14.1. Jednostka realizująca zadanie finansowane z dotacji zobowiązana jest do złożenia Burmistrzowi Nowogardu sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji zadania.

2. Sprawozdanie pod względem rzeczowym oznacza opis wykonanego zadania.

3.Sprawozdanie pod względem finansowym oznacza przedłożenie oryginalnych dokumentów finansowych do wglądu, spełniających wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

4. Na odwrocie dokumentów finansowych winna być umieszczana adnotacja „Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Nowogard".

 

§ 15. Przyznana dotacja może zostać cofnięta w przypadku, gdy jednostka:

1) przeznaczy dotację na inne cele niż określenie w umowie;

2) z przyczyn nieuzasadnionych zaprzestanie realizacji dotowanego zadania;

3) nie spełni innych warunków określonych przy przyznaniu dotacji.

 

§ 16.1. W przypadku niewykonania lub tylko częściowego wykonania zadania, przekazana dotacja podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia wykonania zadania.

2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części dotacji, część niewykorzystana podlega zwrotowi.

3. Stopień częściowego wykonania zadania, o którym jest mowa w ust. l określa Gmina Nowogard.

 

 

4

 

4. Zwrot środków finansowych następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wezwania jednostki do zapłaty na rachunek bankowy budżetu Gminy Nowogard.

5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

 

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w uchwale dotyczących umowy stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 18.Traci moc uchwała Nr XVII/151/2000 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Marek Krzywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 03-06-2008 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:14