Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XVIII/152/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej „Daj Sobie Szansę”


 

Uchwała Nr XVIII/152/08

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej „Daj Sobie Szansę” 

           

            Na podstawie art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226 i Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1649) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje program aktywności lokalnej „Daj Sobie Szansę” - lokalny program integracji społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  

Przewodniczący Rady

 

Marek Krzywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr do uchwały Nr XVIII/152/08

Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 kwietnia

w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej

„Daj Sobie   Szansę” 

 

           

 

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

DAJ SOBIE SZANSĘ”

Lokalny program integracji społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie na 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogard 2008 rok

 

 

 

 

Spis treści:

 

 

Wstęp

 1. Analiza sytuacji

 2. Informacje o programie

 3. Cele i rezultaty programu

 4. Opis planowanych działań

 5. Czas i harmonogram realizacji programu

 6. Finansowanie programu

 7. Uzasadnienie realizacji programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

Europejski Fundusz Społeczny jest pierwszym z instrumentów polityki strukturalnej, zastosowanym we wspólnocie, a działającym już od 1960r.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwe jest między innymi zapewnienie pomocy osobom, które bez wsparcia z zewnątrz, nie pokonałyby barier i ograniczeń związanych z dostępem do rynku pracy. To także szansa na udostępnienie tym osobom wszelkich instrumentów, zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których mimo własnych zasobów, nie są w stanie sami pokonać.

Zatem konieczne jest podejmowanie szczególnie wzmożonych działań, zwłaszcza w formie programów, celem przeciwdziałania bezrobociu oraz wspieranie ludzi młodych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Niezwykle ważne jest także, aby nie dopuszczać do wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych, szczególnie narażonych na tego typu zagrożenia. Dlatego istotny wpływ na wyniki dotyczące sytuacji tej populacji, mogą zagwarantować działania w zakresie poradnictwa zawodowego, prezentujące aktualne realia rynku pracy, spotkania z psychologiem, warsztaty z zakresu problematyki trwałego bezrobocia tzn. prawidłowej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i stresem oczywiście przy znaczącym wsparciu EFS. To natomiast, w dużej mierze może zmienić postawę oraz pobudzić mobilność zawodową tych osób.

Do powyższych zamierzeń należy dodać także prowadzenie skutecznego pośrednictwa pracy oraz pomoc w aktywnym jej poszukiwaniu. Gwarancją na to, winny być przedsięwzięcia wspomagające możliwość wdrożenia i zaistnienia na rynku pracy między innymi poprzez podwyższanie lub nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych.

W ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej przewiduje się realizację projektów systemowych, które polegają na dofinansowaniu zadań publicznych, określonych w odrębnych przepisach. Zadania przyjęte w tym projekcie realizowane będą m. in. przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej uczestniczące w działaniach partnerskich. Do ich realizacji przewiduje się stosowanie instrumentów aktywnej integracji, w formie kontraktów socjalnych, podpisywanych ze świadczeniobiorcami pomocy społecznej, a także programu aktywności lokalnej, które zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy opracowuje i kieruje do wdrażania.

Ostatnim etapem działań na rzecz integracji społeczno-zawodowej, będzie kierowanie osób do Urzędu Pracy i innych instytucji rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia, lub zaangażowanie ich do uczestnictwa w środowiskowych instytucjach aktywizujących. Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w „Systemie realizacji PO KL 2007-2013”, w ramach realizacji programu przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji.

 1. Analiza sytuacji

Miasto Nowogard w grudniu 2007r. liczyło 24 724 mieszkańców. Najpoważniejszym problemem ekonomiczno-społecznym naszego miasta jest bezrobocie któregoś z członków rodziny. Brak pracy oznacza spadek realny dochodów rodziny. Informacje zawarte w sprawozdaniach Ośrodka Pomocy Społecznej wykazują, że w 2007r. opieką Ośrodka Pomocy Społecznej objętych było łącznie 839 rodzin (2576 osób w rodzinach).

Głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie u 580 rodzin, zasiłek celowy z powodu bezrobocia otrzymało 455 osób natomiast zasiłek okresowy 394 osoby. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż osoby sprawne w wieku aktywności zawodowej, nie widząc szans na zatrudnienie w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają do większych miast lub poza granice naszego kraju. Największe bezrobocie występuje miedzy innymi u osób z wykształceniem niepełnym gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym.

Problemem, którym chcemy się zająć dotyczy głównie wyjścia z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej osób, które w skutek bezrobocia, braku umiejętności i chęci rozwiązywania własnych problemów oraz bezradności życiowej, stają się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Często podawanym przez klientów powodem nieaktywności zawodowej jest niedobór w zakresie posiadania przez nich określonych umiejętności zawodowych oraz sprawowanie wieloletniej opieki nad dziećmi.

Obejmując wsparciem tą wybraną grupę osób, mamy nadzieję na ich integrację społeczną i zawodową oraz wyjście z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej. Zamierzamy stosować różne formy aktywnej integracji, zachęcać i motywować do pozostania w miejscu zamieszkania i uczyć efektywnego wchodzenia na rynek pracy.

 

 1. Informacje o programie

 

Miejsce realizacji programu

Program koordynowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który w ramach podpisanego partnerstwa podejmuje współpracę z samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi na terenie Miasta i Gminy Nowogard.

Miejscem realizacji programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski oraz świetlica socjoterapeutyczna „Promyk”.

Uczestnicy programu to osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, osoby bezradne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego lub nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Opis sposobu rekrutacji uczestników

Grupa bezrobotnych stanowi liczny i różnorodny zbiór indywidualnych osób dlatego też rekrutację beneficjentów przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie rekrutacji przeprowadzono rozmowy z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przeprowadzono wewnętrzną analizę przyczyn, podawanych przez klientów tut. Ośrodka, dotyczących uchylania się od poszukiwania pracy zarobkowej. Kolejnym działaniem będzie wytypowanie osób przez pracowników socjalnych bezpośrednio pracujących w środowisku lokalnym. Drugim etapem rekrutacji będzie przeprowadzenia indywidualnych rozmów z klientami, diagnozowanie ich potrzeb oraz podpisywanie deklaracji uczestnictwa w programie. Ten ostateczny etap odbywać się będzie w miejscu zamieszkania i w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W każdym kolejnym roku realizacji programu pracownicy socjalni podpisywać będą z kolejnymi klientami pomocy społecznej „kontrakty socjalne”, indywidualne programy wychodzenia z trudnej sytuacji lub deklaracje uczestnictwa w lokalnych programach.

Rekrutację beneficjentów prowadzić będą: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby zajmujące się aktywnymi formami integracji oraz pracownicy socjalni z danego rejonu, z którego pochodzi osoba proponowana do uczestnictwa w programie.

 

 1. Cele i rezultaty programu

 

Celem ogólnym Programu Aktywności Lokalnej będzie pobudzenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego lub nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Cele szczegółowe:

- prowadzenie z bezrobotnymi szeroko pojętej pracy socjalnej, tj. częsty kontakt z klientem, motywowanie bezrobotnego do rozwoju zawodowego i rekwalifikacji, kształtowania pozytywnego myślenia, tworzeniu grup wsparcia w środowisku klienta, a także monitorowania planu działania ustalonego z bezrobotnym;

- nabycie nowych umiejętności społecznych (komunikatywność, asertywność, podniesienie poczucie własnej wartości i samooceny itp.) i zawodowych ułatwiających znalezienie pracy osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej;

- objęcie bezrobotnego pomocą finansową w formie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej z 29 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 267 poz. 2259);

- przygotowanie w/w osób do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (odpowiedzialność, uczciwość, staranność, dyspozycyjność, zaangażowanie itp.) bądź powrót do czynnego zatrudnienia i życia w społeczeństwie;

- prowadzenie systematycznego monitoringu osób dotkniętych bezrobociem;

- wykształcenie postawy proaktywnej poprzez: nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego;

- nabycie umiejętności autoprezentacji i stymulowania rozmową kwalifikacyjną.

Przewiduje się, że działania podjęte w ramach realizacji programu „Daj sobie szansę” przyniosą oczekiwane rezultaty miękkie i twarde.

Rezultaty miękki zwane jakościowymi, to satysfakcja osobista jaką osiągną uczestnicy projektu, dotycząca zmiany:

- nabycia i rozwoju nowych umiejętności,

- nabycia kwalifikacji zawodowych,

- wzrostu świadomości,

- zwiększenie motywacji i wiary w skuteczność poszukiwania pracy,

- zmniejszenie lęku przed kontaktami z pracodawcami, umiejętności autoprezentacji, asertywnego zachowania.

Rezultaty te będą mierzone za pomocą takich wskaźników jak: ankieta, rozmowa, wywiad.

Rezultaty twarde zwane ilościowymi, to określona liczba osób objętych programem aktywności lokalnej, liczba godzin szkolenia, liczba uczestników warsztatów, liczba wydanych certyfikatów. Rezultaty te będą mierzony za pomocą takich wskaźników jak - listy uczestników warsztatów, zaświadczenia o ukończeniu warsztatu, ankiety.

Zakłada się, że głównymi rezultatami realizacji projekty „Daj sobie szansę” będzie:

- objecie 20 osób programem aktywności lokalnej;

- podpisanie 20 deklaracji o uczestnictwie w programie;

- przeszkolenie 20 osób w kierunku wyjścia z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej.

 

 1. Opis planowanych działań

 

Warunkiem sprawnego wdrażania programu będzie zapewnienie profesjonalnego procesu zarządzania programem tzn. dobrej organizacji merytorycznej i finansowej w całym okresie jego realizacji (wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja, rozliczanie). Dobre zarządzanie programem zapewni sprawną realizację działań zgodnych z harmonogramem, wypełnienie zamierzonych celów, efektywną pracę zespołu, rzetelne rozliczenie finansów. W celu szerokiego upowszechniania pracy socjalnej przewiduje się zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, bezpośrednio zajmującego się pracą z uczestnikami programu systemowego PO KL w oparciu o kontrakty socjalne i wdrażaniem form aktywnej integracji. Planuje się również wyposażenie beneficjenta w niezbędne materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Na potrzeby programu zakupiony zostanie niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Realizacja programu dokumentowana będzie w kwestionariuszach wywiadów środowiskowych i kontraktach socjalnych.

W ramach programu aktywności lokalnej przewiduje się środowiskową pracę socjalną. Działanie to realizowane będzie przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzających wywiady środowiskowe, udzielających wsparcia i wchodzących w środowisko rodzinne.

Zakład się zastosowanie następujących instrumentów aktywnej integracji:

 1. uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z pośrednikiem pracy (ogólnorozwojowe, z zakresu przygotowania, powrotu lub wejścia na rynek pracy, techniki i metody poszukiwania pracy, plan działań - ważny element skutecznego poszukiwania pracy itp.);

 2. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej indywidualnej - diagnoza osobowościowa, badanie preferencji zawodowych, itp. oraz spotkania w grupie - psychoedukacja, rozpoznawanie potrzeb i umiejętności ich zaspokajania itp.;

 3. uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z doradcą zawodowym (analiza dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, autoprezentacja itp.);

 4. spotkanie z informatykiem podnoszące umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu;

 5. spotkanie warsztatowe z prawnikiem;

 6. spotkania warsztatowe z pracownikiem socjalnym, samopomocowe grupy wsparcia -spotkania w grupie, kontrakt socjalny - spotkania indywidualne.

Aby zachęcić beneficjentów do uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach o charakterze integracyjnym w miesiącu wrześniu odbędzie się ognisko integracyjne i spotkanie z pracodawcami Miasta i Gminy Nowogard, aktywizujące i integrujące wiele środowisk lokalnych w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy realizacji programu aktywności lokalnej ważną rolę odgrywać będzie partnerstwo nawiązane z instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

 1. Czas i harmonogram realizacji programu

 

Realizacja programu nastąpi w okresie od kwietnia do grudnia 2008r. Program ma charakter otwarty a jego kontynuację przewiduje się w kolejnych latach. Wdrażanie programu następować będzie na podstawie szczegółowo opracowanego harmonogramu.

 

 1. Finansowanie programu

 

Na realizację programu przeznaczone będą środki Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Podział środków w ramach programu systemowego PO KL przyznawany będzie na okresy 2007- 2013 po dokonaniu analizy przyznanych środków w kontekście efektywności działań w zakresie aktywnej integracji. Szczegółowe wytyczne dotyczące finansowania programu systemowego PO KL zamieszczane będą w Planie Działania na kolejny rok budżetowy. Zgodnie z Planem Działania na 2008r. na realizację programu systemowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie przewidziana jest kwota 158.990 zł, przy 10% wkładzie własnym samorządu lokalnego w realizację tego programu.

Zgodnie z wytycznymi PO KL 80% tej kwoty przeznaczonych będzie na działania bezpośrednio związane z aktywną integracją (objęcie klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 20 kontraktami socjalnymi oraz 20 osób programem aktywności lokalnej), a 20% na działania pośrednie.

 

 1. Uzasadnienie realizacji programu

 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest też zapobieganie powstawaniu tych sytuacji poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia tych osób, oraz ich integracji ze środowiskiem. Za potrzebą realizacji działań zmierzających do uruchomienia programu aktywności lokalnej osób bezrobotnych, a tym samym poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy przemawiają dane o stanie bezrobocia w gminie Nowogard oraz informacje mówiące o sytuacji materialnej rodzin i osób bezrobotnych. Z analizy tych danych wynika, że na terenie Gminy Nowogard zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2007r. było 1.846 osób w tym 968 mężczyzn i 878 kobiet. Cele i działania przyjęte w programie systemowym wynikają również z diagnozy sporządzonej w oparciu o dane Ośrodka Pomocy Społecznej i zapisy „Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w Gminie Nowogard na lata 2005-2010”.

Proponowane w niniejszym projekcie działania to nie tylko zwiększenie szans bezrobotnych na znalezienie pracy, ale także walka i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom współistniejącym z bezrobociem. Brak zatrudnienia jest bowiem często początkiem całej serii problemów, takich jak: utrata autorytetu w rodzinie i środowisku, pogarszanie się atmosfery w domu, spadek kondycji psychicznej, czy wreszcie poczucie zagubienia. PO KL w ramach Priorytetu VII, daje możliwość realizacji projektów systemowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Głównym narzędziem realizacji tego programu będą kontrakty socjalne i program aktywności lokalnej. Na realizację tych programów Europejski Fundusz Społeczny PO KL, w oparciu o podpisaną wieloletnią umowę w latach 2007-2013, zgodnie z ustaloną corocznie alokacją środków dla danej gminy, przewiduje przekazywanie samorządom niezbędnych funduszy. Przyjecie do realizacji przez radę gminy programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania tych funduszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku z uruchomieniem, przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju działania. W ramach tego Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. W ramach PO KL, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizacja ta dotyczy zapewnienia dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. Zgodnie z wytycznymi PO KL głównym narzędziem realizacji tego programu mają być kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej. Wojewódzki Urząd Pracy przyznał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogardzie, w ramach „Systemu Realizacji PO KL 2007 - 2013”, alokację na rok 2008 w kwocie 143 091 zł.

Przyjęcie do realizacji przez radę gminy programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę w/w kwoty.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 06-05-2008 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:13