Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Rokowania - działka nr 211/1, położona w obrębie Orzechowo.


Nowogard 17.04.2008r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z poź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza rokowania na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej , położonej w obrębie Orzechowo gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna niezabudowana nr 211/1 o pow.0,0900 ha, położona w obrębie Orzechowo gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 4618 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

ustalona cena do rokowań wynosi - 4.392,00 zł.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł - wycena działki , 12,77 zł.- koszty dokumentacji geodezyjnej.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Przeznaczenie nieruchomości określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: cele rolne, postulowana pod zabudowę rolniczą.

Na powyższą nieruchomość przeprowadzono dwa przetargi w terminach 21.09.2007r. i 16.11.2007r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30.05.2008r. o godz.1000 sali obrad /piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składane jest w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie , Plac Wolności 1, pokój nr 5 do dnia 27.05.2008r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia ;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

Wysokość zaliczki w kwocie 10% wartości nieruchomości tj. 440,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 27.05.2008r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Kopię dowodu wpłaty zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia.

Wznowienie granic działki wykona nabywca nieruchomości we własnym zakresie.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz.1758) oraz spełnią warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku wygrania rokowań zaliczka zaliczona zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania rokowań zaliczka zostanie w całości wypłacona w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rokowań.

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconej zaliczki nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Nowogardu może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Nowogardu może odwołać rokowania podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 24-04-2008 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:49