Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały


 

Uchwała Nr XVI/138/08

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 27 lutego 2008 roku

 w sprawie zmiany uchwały

 Na podstawie art. 4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z 2006 r. nr 144, poz. 1042) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala co następuje:  

§ 1. W Uchwale nr XXXIIV/326/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard (Dz. U. Woj. Zachodn. Nr 77, poz. 1340 z dnia 12.06.2006 r.), wprowadza się następujące zmiany:

 1) W rozdziale II, § 2, pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 „Odpady wielkogabarytowe winny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z niej przez osoby to tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacji, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.”

 2) W rozdziale II, § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„Na terenie gminy Nowogard zabrania się:

 1. Tworzenia „dzikich wysypisk” - tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 2. Gromadzenia odpadów poprodukcyjnych w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne.

 3. Wypalania traw i innej roślinności na nieużytkach, pastwiskach w rowach i pasach przydrożnych a także niszczenia lub uszkadzania roślinności.,

 4. Spalania odpadów komunalnych oraz odpadów z działalności gospodarczej poza instalacjami do tego przeznaczonymi.

 5. Wrzucania do koszy ulicznych odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych i działalności handlowej (w szczególności opakowań).

 6. Indywidualnego wywożenia odpadów stałych na składowisko odpadów komunalnych w Słajsinie.

 7. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości oraz wylewania zawartości szamb na powierzchnię ziemi i do wód powierzchniowych.

 8. Rozwieszania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. na drzewach, słupach i innych miejscach do tego celu nie przeznaczonych.”

 3) W rozdziale VII, § 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a w przypadku psów agresywnych także w kagańcu.”

 4) W rozdziale VII, § 2, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 „Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko poza obszarem zabudowanym oraz pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.”

 5) W rozdziale VIII, § 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:

 1. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, szeregowej i jednorodzinnej,

 2. wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

 3. w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,

 4. na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.”

 6) W rozdziale VIII, § 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Dopuszcza się chów drobiu, gołębi, królików oraz pszczół wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, w ilości nie większej niż:

a. drób - 20 szt.

b. króliki - 20 szt.

c. pnie pszczele - 5 szt.

d. gołębie - 20 szt.

e. gołębie sportowe i do celów wystawowych - 100 szt.

pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla mieszkańców i środowiska oraz będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych”.

 7) W rozdziale VIII, § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi i królików, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy nieruchomości położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:

 1. 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,

 2. 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

2. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innymi obiektami użyteczności publicznej, położonymi w najbliższym sąsiedztwie pasieki lub co najmniej 50 m w przypadku zastosowania specjalnych ekranów oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych .”

 § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 Przewodniczący Rady Marek Krzywania

 

 

 UZASADNIENIE

Zmiany w treści Regulaminu wprowadza się wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej. Na wniosek radnych oraz mieszkańców gminy Nowogard, wprowadzono zmiany w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w sprawach dotyczących ochrony przed zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi jak również zapobiegania zanieczyszczeniom terenów użyteczności publicznej. Na podstawie opinii powziętej od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, ustalono minimalne odległości jakie powinny zostać zachowane między pomieszczeniami inwentarskimi a granicami sąsiednich nieruchomości oraz określono dopuszczalne ilości drobiu, gołębi, królików i pni pszczelich dopuszczone do chowu na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Wprowadzono również nowe zapisy w rozdziale dotyczącym utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego. Zgodnie z nowymi zapisami zabrania się m. in. rozwieszania plakatów, reklam i afiszy w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wypalania traw i niszczenia roślinności, tworzenia dzikich wysypisk śmieci.

Zgodnie z § 1, rozdział XI Regulaminu, nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawują służby porządkowe - Policja, oraz w uzasadnionych przypadkach na mocy upoważnienia Burmistrza pracownicy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 19-03-2008 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:10