Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg - sprzedaż działki niezabudowanej nr 100/22 o pow. 1783 m2, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard.

Nowogard 31.03.2008r.
 
 
ODWOŁANIE PRZETARGU
 
 Na podstawie art.38 pkt.1 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z póź.zm) odwołuję ogłoszony przetarg na dzień 22.04.2007r. na zbycie działki nr 100/22 o pow.1783 m2, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard.
 
 UZASADNIENIE
 
Ogłoszony na dzień 22.04.2007r. przetarg na sprzedaż działki nr 100/22 o pow. 1783 m2 , położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard z przeznaczeniem pod zabudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi nie może być przeprowadzony, gdyż w ogłoszeniu o przetargu błędnie podano termin przeprowadzenia przetargu.
Przetarg na zbycie niniejszej nieruchomości odbędzie się dnia 25.04.2008r.
 
                                                                                                                                                Burmistrz Nowogardu
                                                                                                                                                    Kazimierz Ziemba

Nowogard 14.03.2008 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 100/22 o pow. 1783 m2, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 40765 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2007 r. o godz. 1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 76.491,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 800,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 240,00 zł, koszty geodezyjne - 790,00 zł (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).

Inwestycja obejmuje zabudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4-klatkowego, czterokondygnacyjnego) z urządzeniami budowlanymi.

Działka wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację wodną, sanitarną, gazową, energetyczną i telefoniczną.

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 77.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 7.700,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18.10.2008 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-03-2008 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zdzisław Bogdański 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 01-04-2008 10:20