herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

sprzedaż - Sąpolnica, działka nr 60/6


Nowogard 16.01.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 60/6 o pow.4952 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Sąpolnica gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 60/6 o pow.4952 m2 niezabudowana, położona w obrębie Sąpolnica gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 35976 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 4.704,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 200,00. (dwieście złotych).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Przeznaczenie nieruchomości określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: użytki rolne.

Możliwość uzbrojenia działki w instalację: wodną i energetyczną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.471,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 20.02.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejsc

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 26-01-2007 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2007 14:07