Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nr XXIII/155/20 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Tomasz Zadróżny 2020-02-11 15:04:24
Nr XXIII/158/20 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2020 rok" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 15:04:04
Nr XXIII/158/20 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2020 rok" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:43:28
Nr XXIII/157/20 zmieniająca uchwałę nr XIX/193/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:42:53
Nr XXIII/156/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogard w roku szkolnym 2019/2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:42:35
Nr XXIII/155/20 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:42:16
Nr XXIII/154/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:41:59
Nr XXIII/153/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:41:38
Nr XXIII/152/20 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:41:15
Nr XXIII/151/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:40:57
PiZP.240.35.2020 AK Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:40:04
IiR.7015.1.2020.BR pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.:"Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - Etap I" Pamela Springer 2020-02-11 09:29:21
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni pracownika obsługi na stanowisku KONSERWATOR ? PALACZ w pełnym wymiarze czasu pracy. Tomasz Zadróżny 2020-02-11 09:21:50
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasz Zadróżny 2020-02-11 09:20:29
Oferta na stróża nocnego w SP-2 Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-02-10 12:20:25
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska 2020 Andrzej Sawicki 2020-02-07 14:58:21
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 lutego 2020 r. do 17 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-02-07 09:50:22
Uchwała nr XXII/150/2020 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-07 09:49:28
Uchwała nr XXII/149/2020 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-07 09:49:19
Informacja dyrektora RZGW Szczecin Tomasz Zadróżny 2020-02-06 15:17:44
Informacja dyrektora RZGW Szczecin Tomasz Zadróżny 2020-02-06 15:17:09
GKRPA.814.7.2020.EC Pełnienie obowiązku gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-02-06 10:10:23
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Tomasz Zadróżny 2020-02-06 07:48:51
Konkurs na trenera środowiskowego Animator Moje Boisko Orlik 2020 - do 11 lutego 2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:16:31
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXIII.N Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, który wpłynął w dniu 5 lutego 2020 roku. Początek obrad: 2 lutego 2020 roku (środa) o godzinie 12.35 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:14:26
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie : organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia ludzkiego, wsparcia dla emerytów i rencistów na trenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:12:15
Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkurami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:11:35
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:10:23
Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:10:17
5 Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:10:12
Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osob uzaleznionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych, sporządzanie opinii psychologicznych Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:08:15
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:07:00
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:03:43
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" Tomasz Zadróżny 2020-02-05 12:01:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2020 w dniu 31.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych: 4, 6/2, 8, 9/18, i 9/19 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-02-04 15:51:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2020 w dniu 31.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-02-04 15:50:33
Zapytanie ofertowe-audyt wewnętrzny Tomasz Zadróżny 2020-02-04 15:48:34
IiR.271.8.2019 Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - etap I Pamela Springer 2020-02-04 09:50:02
GKMiOŚ.271.4.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej,w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Tomasz Zadróżny 2020-02-04 08:00:44
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Kancelarii Andrzej Sawicki 2020-02-03 17:03:56