herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-07-17 14:00:57
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-07-17 13:59:29
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-07-17 13:59:25
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-07-17 13:57:21
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-07-17 13:56:51
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-07-17 13:56:29
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro Tomasz Zadróżny 2018-07-17 12:52:03
Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro Tomasz Zadróżny 2018-07-17 12:51:54
RLFKiS.271.77.2018.SP - Zapytanie ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V NBU Tomasz Zadróżny 2018-07-17 10:31:36
GKMiOŚ.271.3.2018.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin" Tomasz Zadróżny 2018-07-17 10:29:59
GKMiOŚ.271.4.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w ul. Kilińskiego w miejscowości Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-17 10:28:32
GKMiOŚ.271.5.2018.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Modernizację drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kosciele" Tomasz Zadróżny 2018-07-16 10:17:31
Zarządzenie nr 457/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrz do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imienu Burmistrza oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności. Tomasz Zadróżny 2018-07-16 10:07:43
Uchwała Nr LXI/405/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-07-16 08:10:09
Uchwała Nr LXI/405/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-07-16 08:09:30
Zarządzenie nr 462/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji. Tomasz Zadróżny 2018-07-16 08:08:36
Zapytanie ofertowe - zapraszam do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-07-13 15:30:02
Zarządzenie nr 456/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-13 15:26:57
GKMiOŚ.6220.5.2018.MB: Obwieszczenie w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2018-07-13 15:24:30
GKMiOŚ.6220.5.2018.MB: Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2018-07-13 15:22:59
GKMiOŚ.7031.35.2018.AA Montaż koszy ulicznych i ławek parkowych na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-13 14:45:28
Zarządzenie nr 458/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-07-13 12:31:32
Zarządzenie nr 400/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-07-13 11:35:14
IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" Rita Mazurczak 2018-07-13 11:02:17
IiR.7015.40.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-07-13 10:59:11
Zarządzenie nr 463/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2018 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-13 09:10:18
Zarządzenie nr 462/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji. Tomasz Zadróżny 2018-07-13 09:08:50
Zarządzenie nr 461/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-07-13 09:08:24
Zarządzenie nr 460/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-07-13 09:07:09
Zarządzenie nr 459/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-07-13 09:06:01
Zarządzenie nr 458/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-07-13 09:04:52
GKMiOŚ.6220.7.2017-2018.MB- obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karsk, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:22:58
Obwieszczenie dot. wszczęcia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie wraz z przebudową i rozbudową budynku nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:21:11
Oferta pracy w SP-2 - pracownik obsługi. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:20:29
Zarządzenie nr 457/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrz do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imienu Burmistrza oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:16:48
Zarządzenie nr 456/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:16:39
Zarządzenie nr 456/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:15:55
Zarządzenie nr 455/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:14:10
Zarządzenie nr 454/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:12:53
Zarządzenie nr 453/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2017/2018 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:12:15