herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo Rita Mazurczak 2018-04-03 11:04:54
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo Rita Mazurczak 2018-04-03 11:04:10
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-04-03 11:02:08
IiR.7015.10.2018.PS Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego Rita Mazurczak 2018-04-03 10:39:26
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:33:46
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:33:33
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:33:25
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:32:11
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-04-03 10:08:54
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-04-03 10:03:30
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-04-03 08:19:44
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-03-30 11:29:41
IiR.7015.11.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Rita Mazurczak 2018-03-30 11:22:46
UCHWAŁA NR NR LVI/381/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Zadróżny 2018-03-30 10:13:05
Uchwała Nr LVI/380/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nowogard oraz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Tomasz Zadróżny 2018-03-30 10:12:28
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 257 o pow. 0,1304 ha zabudowanej budynkiem, położonej w obrębie Wyszomierz nr 33 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-30 08:23:16
PiZP.240.23.2018.AK Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2018-03-30 08:21:21
Zarządzenie nr 430/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26.03.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:34:30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:26:36
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony środowiska w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:21:56
GKMiOŚ.271.7.2018.AL Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard -przejście dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:20:32
GKMiOŚ.271.6.2018.AL Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:19:06
GKMiOŚ.271.1.2.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:17:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rady wydziału kancelarii UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:11:08
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 3/2018 z dnia 19.03.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:08:51
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:07:18
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Tomasz Zadróżny 2018-03-28 12:37:04
Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:32:06
Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:47
Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:10
Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:00
Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:29:11
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:29:01
Uchwała Nr LIV/377/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:28:14
Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:27:45
Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:27:31
Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:26:31
Uchwała Nr LIV/375/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:26:16
Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:55
Uchwała Nr LIV/373/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:29