herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Tomasz Zadróżny 2018-12-03 13:50:53
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Tomasz Zadróżny 2018-12-03 12:40:47
IiR.271.16.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-11-29 12:02:46
Zarządzenie nr 506/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2018 r w sprawie ' Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2018" Andrzej Sawicki 2018-11-29 11:16:04
Zarządzenie nr 508/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.10.2018 r w sprawie " Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2018" Andrzej Sawicki 2018-11-29 11:15:29
Zarządzenie nr 507/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.10.2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-29 11:14:50
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek o nr ewidencyjnych 357,362/3 i 362/11 o łącznej pow. 1192 m2, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Lipowej. Tomasz Zadróżny 2018-11-28 11:13:02
GKMiOŚ. 7031.51.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019" Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:19:24
GKMiOŚ.7031.50.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019 Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:18:12
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Sekretarki Burmistrza Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:07:20
Wykaz nr 11 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 27.11.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:06:19
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 w ul. Jana Kochanowskiego w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:05:41
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 18/2018 z dnia 19.11.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 13/12 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:05:08
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową muru ochronnego (linii ogrodzenia zewnętrznego), linii ogrodzenia wewnętrznego, ?posterunków uzbrojonych? wraz z wewnętrznymi instalacjami, przebudowie bramy gospodarczej, budowie podjazdu oraz przebudowie infrastruktury technicznej, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 7, na terenie działek o nr geodezyjnych 229, 230 w obrębie 3 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:04:36
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 19/2018 z dnia 21.11.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo ? produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie 3 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-11-27 15:04:08
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Tomasz Zadróżny 2018-11-23 20:17:49
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin, gmina Nowogard" Tomasz Zadróżny 2018-11-23 14:11:44
IiR.271.16.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-11-23 13:42:20
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2018-11-23 10:31:01
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Andrzej Sawicki 2018-11-23 10:28:13
Zarządzenie nr 517/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-23 09:24:47
Zarządzenie nr 515/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Zarządzenie nr 516/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych objętych rachunkowością Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-11-23 09:24:24
Zarządzenie nr 513/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i ukladu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-23 09:21:36
Zarządzenie nr 512/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-23 09:20:53
Zarządzenie nr 511/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-23 09:20:11
IiR.7015.66.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na os. Radosław (III postępowanie) Rita Mazurczak 2018-11-22 08:56:21
Obwieszczenia RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2018-11-21 14:54:02
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-11-19 13:30:59
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-11-19 08:48:18
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Tomasz Zadróżny 2018-11-16 18:02:52
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Tomasz Zadróżny 2018-11-16 18:02:37
Ogłoszenie nr 649082-N-2018 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2019 r. Tomasz Zadróżny 2018-11-16 18:01:11
Ogłoszenie nr 649082-N-2018 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2019 r. Tomasz Zadróżny 2018-11-16 18:01:03
IiR.7015.67.2018.PS zakup i montaż sześciu klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Lestkowie Rita Mazurczak 2018-11-16 13:19:58
nabór na koordynator promocji w Nowogardzkim Domu Kultury Tomasz Zadróżny 2018-11-15 22:48:50
postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 10:00 Tomasz Zadróżny 2018-11-15 11:59:08
Zarządzenie nr 514/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie określania planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-14 14:57:38
Zarządzenie nr 514/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie określania planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-14 14:57:06
postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 10:00 Tomasz Zadróżny 2018-11-14 14:30:18
Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VIII kadencja Tomasz Zadróżny 2018-11-14 14:28:00