herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/268/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:54:41
Uchwała Nr XLII/267/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:54:12
Uchwała Nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:51:14
Uchwała Nr XLII/265/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:49:42
Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:47:25
Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:47:18
Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:47:12
Wykonanie remontu pomieszczeń łazienki i toalety w Nowogardzkim Domu Kultury Tomasz Zadróżny 2017-04-06 15:33:01
Protokół Nr XXXIX/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-06 14:42:22
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2017-04-06 13:24:06
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2017-04-04 15:20:03
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 458/3 o pow. 312 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul. Kosynierów Andrzej Sawicki 2017-04-04 14:53:04
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-04-04 14:03:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r., znak: PP.6733.3.2017 przez Wójta Gminy Osina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 obręb nr 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:37:34
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:34:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:33:35
Zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:27:32
Informacja o wyborze oferty na remont lokalu mieszkalnego Zamkowa 7a/2 Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:24:58
Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-03 12:34:35
Konkurs - wsparcie przedsiębiorczości Andrzej Sawicki 2017-04-03 12:32:04
Konkurs - ochrona środowiska Andrzej Sawicki 2017-04-03 12:30:47
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-03-31 15:05:22
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-03-31 15:05:06
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Tomasz Zadróżny 2017-03-31 15:03:15
WOŚ.III.7440.2.2017.PW Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zawiadomienie o wszczęściu postępowania Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:59:09
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:57:57
Protokół Nr XXXVIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:55:17
wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki o numerach ewidencyjnych: 565/3 o pow. 813 m2, 565/4 o pow. 797 m2, 565/5 o pow. 1337 m2, położone w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:53:40
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 216/38, 216/39, 216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:52:22
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce Rita Mazurczak 2017-03-31 10:41:46
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce Rita Mazurczak 2017-03-30 13:14:10
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-03-30 12:46:48
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań : Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-28 15:28:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2017-03-28 15:26:57
Dostawa frezu asfaltowego oraz kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm Andrzej Sawicki 2017-03-28 15:20:09
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2017-03-28 13:24:53
Obwieszczenie o postanowieniu sprostowania omyłki Andrzej Sawicki 2017-03-28 13:22:22
Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard-II postępowanie Tomasz Zadróżny 2017-03-28 07:43:17
młodszy referent w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Tomasz Zadróżny 2017-03-24 15:26:09
Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-24 15:25:05