herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie ofertowe na obsługę ratowniczą miejsca przeznaczonego do kąpieli Tomasz Zadróżny 2017-05-12 21:11:46
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2017-05-11 12:08:26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2017-05-11 12:08:00
Uchwała nr XLIV/276/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Tomasz Zadróżny 2017-05-11 08:07:24
Remont schodów Tomasz Zadróżny 2017-05-11 08:04:36
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 268 obręb Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2017-05-11 07:56:40
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2017-05-11 07:53:52
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-11 07:53:05
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-10 15:01:25
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-10 14:37:48
Uchwała Nr XLIV/286/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:43:54
Uchwała Nr XLIV/285/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:43:08
Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybibe zprzetargowym nieruchomości przeznaczonych na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli urządzeń wodno-ściekowych na terenie gminyNowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:41:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2017-05-10 11:38:29
Uchwała Nr XLIV/283/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:38:12
Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:37:30
Uchwała Nr XLIV/281/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:36:45
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2017-05-10 11:36:41
Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:35:54
Uchwała Nr XLIV/279/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały. Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:34:58
Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:33:39
Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:32:25
Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:32:15
Uchwała nr XLIV/276/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:31:13
Uchwała nr XLIV/275/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:26:10
Uchwała nr XLIV/274/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:25:10
Uchwała Nr XLIV/273/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Rtm. W. Pileckiego" Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:23:57
Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:22:21
Uchwała Nr XLIII/271/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:21:03
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - IV postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-10 09:12:59
Remont schodów w Przedzkolu Nr 1 Andrzej Sawicki 2017-05-10 08:10:37
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 116/2, 100, 217 w obrębie Załom, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-05-10 08:09:06
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 98/5 o pow. 965 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-05-08 15:04:00
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Andrzej Sawicki 2017-05-05 14:35:05
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-05-05 10:05:42
Protokół Nr XLIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 kwietnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-05-05 10:03:48
Dostawa frezu asfaltowego oraz kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm Tomasz Zadróżny 2017-05-04 16:52:08
Obwieszczenie Decyzja - WOŚ.III.7440.2.2017.PW Tomasz Zadróżny 2017-05-04 16:51:10
Wykaz nr 7 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 02.05.2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-04 16:49:59
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok Andrzej Sawicki 2017-05-04 07:41:41