Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W ULICY LEŚNEJ W NOWOGARDZIE


Nowogard, dnia 22.09.2008 r.

Oznaczenie sprawy: GKMiOŚ-5540/26/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W ULICY LEŚNEJ W NOWOGARDZIE W KM. ROBOCZEJ 0 + 000,00 - 0 + 405,80 TJ. NA ODCINKU ULICY O DŁUGOŚCI 405.80M WRAZ Z DOJŚCIAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD NR 1 DO NR 6

CPV 45233142-6

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard

091 39-26-200, 39-26-238 fax (091) 3926-206

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

pl. Wolności 5

72-200 Nowogard

Osoby do kontaktów:

Wojciech Szponar - z-ca Kier. Wydz. Tel. (091) 39 26 238 lub

Wioletta Kamińska - referent ds. technicznych. tel. (091) 39 26 238.

 

godziny urzędowania: 7:30 -15:30

 

2. Określenie trybu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

3. Adres strony Internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia:

www.nowogard.pl

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE PRZEBUDOWY CHODNIKA W ULICY LEŚNEJ W NOWOGARDZIE OD POSESJI NR 40F DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM NR 6C W KM. ROBOCZEJ 0 + 000,00 - 0 + 405,80 TJ. NA ODCINKU ULICY O DŁUGOŚCI 405.80M WRAZ Z DOJŚCIAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH OD NR 1 DO NR 6.

Opis techniczny projektowanej inwestycji:

 

Przebudową objęto chodnik po stronie prawej na odcinku od skrzyżowania z ulicą osiedlową na wysokości budynku Nr 40f do skrzyżowania z ulicami osiedlowymi na wysokości budynku Nr 6c.

 

STAN ISTNIEJĄCY:

 

Chodnik w ulicy Leśnej przebiega obecnie po stronie prawej od zjazdu na wysokości posesji Nr 6a do skrzyżowania z drogą osiedlową przy budynku Nr 6c. Chodnik przewidziany do przebudowy znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Występują ubytki w nawierzchni chodnika wykonanego z płyt betonowych 50x50x7 oraz z płyt betonowych 35x35x5, lokalne zapadliska w chodniku powodujące powstawanie zastoisk wodnych w czasie opadów.

STAN PROJETOWY:

 

Projektuje się przedłużenie chodnika za skrzyżowanie z drogą osiedlową na wysokości posesji Nr 40f, korektę promieni wyokrąglających na zjeździe przy budynku Nr 1a, rozebranie istniejącego chodnika z płyt 50x50x7 i 35x35x5, założenie nowej niwelety chodnika z wykonaniem nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej Polbruk grubości 6 cm. Projekt zakłada również wymianę nawierzchni chodników na dojściach do budynków Nr 1a - Nr 6c. Długość odcinak przewidzianego do przebudowy 405,80 m. Załażono kilometrację roboczą od 0+000,00 do km 0+405,80.

 

Ponadto zaprojektowano zmianę w stałej organizacji ruchu - wyznaczenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z droga osiedlową w km 0+012,00 i zjazdu w km 0+014,50.

JEZDNIA

Zaprojektowano nową niweletę jezdni ulicy Leśnej przy założeniu częściowego wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni, częściowego frezowania istniejącej nawierzchni oraz ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Niweleta jezdni uwzględnia istniejące odwodnienie w ulicy Leśnej.

Zaprojektowano korektę wyokrągleń zjazdu w km 0+014,50. Projektowane promienie wyokrąglające obustronne R- 8,00m. Korekta promienia lewego poprzez rozebranie nieregularnych warstw konstrukcyjnych zjazdu, wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej grubości warstwy 23 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z masy asfaltowej grub.4,00cm.

 

KRAWEŻNIK

 

Zaprojektowano ustawienie krawężnika drogowego 30x15 w km 0+000 do 0+023,00, w tym na wyokrągleniach zjazdu w km 0+014,50. Projekt zakłada również rozebranie zniszczonego krawężnika w km 0+365,85 - 0+405,80 i ustawienie nowego krawężnika 30x15 przy krawędzi jezdni. Krawężnik przy jezdni na dojściach pomiędzy jezdnią a chodnikiem do regulacji na łącznej długości 60 m. Istniejący regulowany krawężnik oraz nowy krawężnik do ustawienia na na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Krawężnik betonowy wystający 12cm ponad krawędź jezdni na szlaku i wystający 3 cm na wysokości przejść dla pieszych oraz dojść do jezdni z chodnika oddalonego.

 

OBRZEŻE

 

Projekt przewiduje wymianę wszystkich zniszczonych obrzeży trawnikowych na nowe i ustawienie obrzeży na przedłużeniu chodnika w km 0+000,00 - 0+023,00. Projektowane obrzeże betonowe 30x8 na podsypce piaskowej grubości warstwy 3 cm. Obrzeża wystające 3 cm w górnej części przekroju poprzecznego chodnika, obrzeże zatopione w dolnej części przekroju chodnika. Na chodnikach będącymi dojściami do budynków Nr 1a - Nr 6c obrzeża obustronnie zatopione.

 

CHODNIK

 

Nowy chodnik zaprojektowano z kostki brukowej betonowej typu Polbruk o grubości 6,0 cm. Chodnik na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4 o grubości warstwy 5cm i warstwie podsypkowej z piasku grubości średnio 15 cm. Projekt zakłada ułożenie kostek koloru szarego z elementami dekoracyjnymi w postaci rąbów z kostki czerwonej. Szerokość nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+364,85 - 1,50 m z wyjątkiem zawężenia chodnika do 1,00m na zjeździe w km 0+014,50 strona lewa. Długość tego zawężenia 2,00m. Na odcinku w km 0+366,0-0+405,80 szerokość chodnika - 1,75 m. Chodnik w km 0+000-0+023,00 przy krawędzi jezdni, w km 0+023,00 - 0+366,00 chodnik oddalony od krawędzi jezdni 1,23m, dalej chodnik w km 0+366,00-0+394,40 przy krawędzi jezdni. W km 0+394,40 - 0+405,80 chodnik oddalony od krawędzi jezdni od 0,00 m do 2,40 m. Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2,00 %. Chodnik na dojściach do budynków o zmiennej szerokości od 1,50 m do 2,40 m zgodnie ze stanem faktycznym w terenie. Spadek podłużny na dojściach do budynków 0,50% do 1,00% w stronę jezdni ulicy Leśnej. Spadek poprzeczny na dojściach do budynków jednostronny 2,00 %.

 

POBOCZE

 

Pobocze ziemne pomiędzy jezdnia a chodnikiem szerokości 1,00m. Pobocze za chodnikiem średnio 1,00m. Spadek poprzeczny pobocza 2%. Pobocze obsiane trawą.

 

ROBOTY INNE

Podniesienie poziomu chodników na dojściach do budynków oraz zaprojektowanie spadków podłużnych odchodzących od budynków powoduje konieczność rozebrania po jednym stopniu schodów do budynku i ułożeniu w tym miejscu chodników. Dotyczy to budynku Nr 4a

Studnie urządzeń obcych zlokalizowane w chodniku - do regulacji do nowych wysokości.

 

POSTANOWIENIA INNE:

 

Gruz z rozbiórki chodnika należy złożyć na składowisku odpadów w Słajsinie , oddalonym od miejsc robót 9 km.

 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Dokumentacja techniczna,

oraz :

b) Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne,

c) Załącznik nr 2 - Przedmiar robót,

d) Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia do 30 kwietnia 2009 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

7.1. Warunki ogólne:

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

7.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

7.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na Podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

oraz

 

7.2. warunki szczegółowe:

 

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy:

  1. Wykonawca musi wykazać:

  1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (tj. lata 2005, 2006 i 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

  2. Dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 zł;

  3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. a) spełniają łącznie, z tym że

jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek co najmniej w 50 %,

b) warunek określony w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. b) i c) spełniają łącznie

wszyscy Wykonawcy.

7.2.2. Doświadczenie:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

przynajmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem

robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości

nie niższej niż 100.000,00 brutto - z podaniem daty i miejsca ich

wykonania.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w

ppkt 1).

7.2.3 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

1) Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w ppkt 1).

7.2.4. Posiadany sprzęt:

  1. Wykonawca musi wykazać, że posiada (dysponuje) następujący sprzęt:

 

a) samochód ciężarowy o ładowności minimum 4,5 t. lub inny

pojazd umożliwiający przewóz ładunków o powyższym tonażu,

b) umożliwiający zagęszczenie gruntu i podbudowy np. wibrator

płytowy,

c) piłę do asfaltu i betonu,

d) narzędzie do cięcia prefabrykatów betonowych w tym do cięcia kostki betonowej typu POLBRUK.

 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony

w ppkt 1).

 

7.2.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Kserokopię uprawnień, o których mowa w pkt 7.2.3. ppkt 1) i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć:

a) Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. ppkt 1). Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.

b) Oświadczenie o posiadanym sprzęcie („Posiadany sprzęt”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa pkt 7.2.4. ppkt. 1).

3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

a) Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu za ostatnie 3 lata obrotowe (tj. lata 2005, 2006 i 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzający, że średni przychód jest nie mniejszy niż określony w 7.2.1. ppkt 1) lit. a). W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.

b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. b). Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt 7.2.1. pakt 1) lit. c).

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

A) w ppkt 1) lit. a), c), d) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  • a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  • b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,

  • c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

B) ppkt 1 lit. b) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

5) Dokumenty, o których mowa w ppkt 4) lit. a) i c) oraz lit. B) powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 4) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

6) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku takim ppkt 5 stosuje się odpowiednio.

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w ppkt 1 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

8) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia /nie spełnia.

8. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena - 100 %

 

 

10. Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, pok. nr 5. w terminie do dna 17.10.2008 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w ust. 1 w terminie jw.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, w sali obrad Rady Miejskiej - pok. Nr 7 - w dniu 17.10.2008 r. o godz. 10:30.

 

11. Termin związania ofertą.

 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

 

Kazimierz Ziemba

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

 

.........24.09.2008 r. ................z numerem .........233835 - 2008 ..........................

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

 

Kazimierz Ziemba

 

7

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2008-09-24 15:29:29 118,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:28:12 341,1KB 41 razy
2 Dokumentacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:28:55 427,9KB 46 razy
3 Projekt_Zmiany_Organizacji_Ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:29:29 332,9KB 221 razy
4 Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:29:46 461,1KB 57 razy
5 Kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:30:27 511,7KB 68 razy
6 Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:30:54 793,4KB 31 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc 2008-11-03 09:19:47 106,5KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc 2008-11-17 09:41:02 66,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 24-09-2008 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Szponar 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 17-11-2008 09:41