Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY UL. PROMENADA W NOWOGARDZIE


Nowogard, dnia 22.09.2008 r.

Oznaczenie sprawy: GKMiOŚ-5540/25/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY

UL. PROMENADA W NOWOGARDZIE OD PLACU SZARYCH SZEREGÓW DO UL. WOJSKA POLSKIEGO I OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO KĄPIELISKA MIEJSKIEGO O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 819,00 M

CPV 45233142-6

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard

091 39-26-200, 39-26-238 fax (091) 3926-206

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

pl. Wolności 5

72-200 Nowogard

Osoby do kontaktów:

Wojciech Szponar - z-ca Kier. Wydz. Tel. (091) 39 26 238 lub

Wioletta Kamińska - referent ds. technicznych. tel. (091) 39 26 238.

 

godziny urzędowania: 7:30 -15:30

 

2. Określenie trybu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

3. Adres strony Internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia:

www.nowogard.pl

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

WYKONANIE PRZEBUDOWY UL. PROMENADA W NOWOGARDZIE OD PLACU SZARYCH SZEREGÓW DO UL. WOJSKA POLSKIEGO I OD WOJSKA POLSKIEGO DO KĄPIELISKA MIEJSKIEGO O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 819,00 M.

 

Parametry techniczne:

Zamówieniem objęte są drogi wewnętrzne - aleja wzdłuż jeziora i droga łącznikowa do niej , położone na działkach o nr : 807/3, 804 i 760 obrębu geodezyjnego 2 m. Nowogard.

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z zapewnieniem ich odwodnienia przez budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami oraz budowę trzech parkingów o stanowiskach postojowych prostopadłych do osi jezdni o łącznej liczbie 26 stanowisk. Projektowana przebudowa nie wymaga zmian granic pasa drogowego.

 

4.1. Stan istniejący

 

Aleja wzdłuż jeziora i droga łącznikowa mają nawierzchnię bitumiczną, łączna ich długość wynosi 819,00 m, a szerokość: aleja od 1,35 do 4,80 m, łącznik 5,50 m. Drogi odwadniane są powierzchniowo. Istniejące nawierzchnie są w złym stanie technicznym aleja wzdłuż jeziora jest bardzo zdeformowana w profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych, droga łącznikowa posiada liczne wykruszenia i spękania. Nawierzchnie obu dróg po wielu latach eksploatacji stały się otwarte i wymagają wykonania odnowy. Przy drogach brak jest parkingów.

W pasie drogowym na części odcinków dróg ułożone jest uzbrojenie podziemne jak kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Aleja wzdłuż jeziora przeznaczona jest dla ruchu pieszego tylko na części odcinka dopuszczony jest ruch pojazdów - dojazdy do posesji. Droga łącznikowa jest drogą ogólnie dostępną.

4. 2. Dane do projektowania

4.2.1. Parametry techniczne

Drogi gminne wewnętrzne

? klasa drogi - D

? prędkość projektowa - 30 km/h

? kategoria ruchu - KR1

? szerokość jezdni na alei - od 2,50 do 6,50 m

? szerokość jezdni łącznika - 5,50 m

? szerokość chodnika przy drodze łącznikowej - od 1,10 do 1,50 m

? spadek poprzeczny jezdni na alei jednostronny - 3%

? spadek poprzeczny jezdni drogi łącznikowej daszkowy - 2%

? spadek poprzeczny chodnika przy drodze łącznikowej - 2%

Dla celów projektowych drogi podzielono na odcinki :

A - B - C długości 718,95 m

E - D długości 100,05 m

4.2.2. Elementy projektowane

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni droga A-B-C :

8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

- warstwa wyrównawcza z chudego betonu B 7,5 MPa

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu drogi A - B - C, na parkingach i na zjazdach :

8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

20 cm - podbudowa z chudego betonu B 7,5 Mpa

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi E - D :

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/20

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Projektowana konstrukcja chodnika :

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

10 cm - warstwa odsączająca

Kostka brukowa betonowa użyta do wbudowania powinna być koloru czerwonego, posiadać kształt i zostać ułożona wg wzoru wskazanego na rysunkach zawartych w dokumentacji technicznej.

Droga A - B -C obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30, natomiast droga E - D

obramowana będzie krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie betonowej zwykłej z betonu B15, parkingi po obwiedni zewnętrznej krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15.

Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi A - B - C polegała będzie na rozbiórce nawierzchni w km od 0+000 do

0+024 i wykonaniu nowej ( likwidacja schodów ) ,częściowym frezowaniu, wykonaniu korekt w geometrii ( poszerzenia i rozbiórki ), ustawieniu obrzeży , wykonaniu poszerzeń i wyrównaniu podbudowy do profilu poprzecznego chudym betonem B 7,5 MPa, ułożeniu warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej. Przy drodze tej projektuje się wykonanie czterech punktów wypoczynkowych z ławkami parkowymi. W związku z istniejącym zadrzewieniem , przy kilkunastu drzewach należy zawęzić drogę, tak aby nie uszkodzić w trakcie robót systemu korzeniowego drzew. Przebudowa drogi E - D polegała na : częściowym sfrezowaniu nawierzchni, rozebraniu starych krawężników i ustawieniu nowych, wykonaniu wyrównania podbudowy do profilu poprzecznego i podłużnego masą betonu asfaltowego, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 5 cm. Przebudowa chodników polegała będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, ustawieniu obrzeży, wykonaniu warstwy odsączającej i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Przy drodze E - D projektuje się budowę trzech parkingów o łącznie 26 stanowiskach postojowych prostopadłych do osi drogi. W związku z budową parkingów zachodzi konieczność wycinki 5 szt. drzew na co otrzymano stosowne zezwolenie. Lokalizację punktów charakterystycznych trasy oraz punktów załamania trasy podano w części rysunkowej dokumentacji technicznej w układzie współrzędnych geodezyjnych.

Profil podłużny:

W związku z tym, że istniejące drogi zwłaszcza droga A-B-C posiadają zniekształcony profil podłużny wprowadzono niewielkie korekty w profilu podłużnym projektując niweletę tak, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię jako podbudowę przy zastosowaniu parametrów wymaganych dla drogi klasy D i prędkości projektowej 30 km/h. Odtwarzając profil podłużny istniejącej trasy zaprojektowano normatywne łuki pionowe.

Odwodnienie

Dla drogi A - B - C zaprojektowano tak jak obecnie istniejące odwodnienie powierzchniowe zwiększając pochylenie poprzeczne do 3%, jako dodatkowe zaprojektowano odwodnienie liniowe w km 0+099,50. Dla drogi E - D zaprojektowano odwodnienie za pomocą kolektora kanalizacji deszczowej włączając go do istniejącej sieci. Łączna długość projektowanego kolektora 83 m, dodatkowe studzienki ściekowe szt. 2 i jeden odcinek odwodnienia liniowego.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wiążą się z koniecznością wykonania koryta pod poszerzenia i parkingi, ścięciem wysokich poboczy, oraz z wykonaniem nasypów - podniesieniem terenu przy krawędziach jezdni. Wszystkie nasypy należy wykonać z gruntów przepuszczalnych o wskaźniku piaskowym Wp > 35 .

Roboty różne:

W związku z przebiegającymi w jezdniach i chodnikach urządzeniami uzbrojenia podziemnego zachodzi konieczność ich regulacji do nowych wysokości jezdni i chodników. Nasypy wykonane dla podniesienia terenu przy chodnikach i krawężniku należy umocnić przez ułożenie warstwy humusu grubości 5 cm i obsianie trawą.

4.2.3. Uwagi końcowe:

 • Przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego

należy zachować szczególną ostrożność - wykopy wykonywać ręcznie.

 • Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205.

 • Wykaz rzędnych wysokości reperów roboczych stanowi załącznik do projektu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia do 30 kwietnia 2009 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający:

7.1. Warunki ogólne:

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

7.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

7.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na Podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

oraz

 

7.2. warunki szczegółowe:

 

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy:

 1. Wykonawca musi wykazać:

 1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (tj. lata 2005, 2006 i 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł;

 2. Dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 zł;

 3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. a) spełniają łącznie, z tym że

jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek co najmniej w 50 %,

b) warunek określony w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. b) i c) spełniają łącznie

wszyscy Wykonawcy.

7.2.2. Doświadczenie:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

przynajmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem

robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości

nie niższej niż 100.000,00 brutto - z podaniem daty i miejsca ich

wykonania.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w

ppkt 1).

7.2.3 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności:

1) Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w ppkt 1).

7.2.4. Posiadany sprzęt:

 1. Wykonawca musi wykazać, że posiada (dysponuje) następujący sprzęt:


a) rozściełacz mas bitumicznych,

b) samochód ciężarowy samowyładowczy do przewozu mas

bitumicznych o ładowności minimum 12 t. - szt. 2,

c) samochód ciężarowy o ładowności minimum 4,5 t. lub inny pojazd

o tej ładowności,

d) walec drogowy stalowy,

e) walec drogowy ogumiony,

f) skrapiarkę emulsji asfaltowej,

g) umożliwiający zagęszczenie gruntu i podbudowy np. wibrator

płytowy,

h) piłę do asfaltu i betonu,

i) narzędzie do cięcia prefabrykatów betonowych w tym do cięcia

kostki betonowej typu POLBRUK.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony

w ppkt 1).

 

7.2.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Kserokopię uprawnień, o których mowa w pkt 7.2.3. ppkt 1) i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

2) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć:

a) Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. ppkt 1). Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.

b) Oświadczenie o posiadanym sprzęcie („Posiadany sprzęt”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa pkt 7.2.4. ppkt. 1).

3) W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

a) Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe Wykonawcy podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu za ostatnie 3 lata obrotowe (tj. lata 2005, 2006 i 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzający, że średni przychód jest nie mniejszy niż określony w 7.2.1. ppkt 1) lit. a). W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.

b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w pkt 7.2.1. ppkt 1) lit. b). Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt 7.2.1. pakt 1) lit. c).

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

A) w ppkt 1) lit. a), c), d) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 • b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu,

 • c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

B) ppkt 1 lit. b) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

5) Dokumenty, o których mowa w ppkt 4) lit. a) i c) oraz lit. B) powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 4) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

6) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku takim ppkt 5 stosuje się odpowiednio.

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w ppkt 1 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

8) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia /nie spełnia.

8. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena - 100 %

 

10. Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, pok. nr 5. w terminie do dna 17.10.2008 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w ust. 1 w terminie jw.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, w sali obrad Rady Miejskiej - pok. Nr 7 - w dniu 17.10.2008 r. o godz. 10:15.

 

11. Termin związania ofertą.

 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

 

Kazimierz Ziemba

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

 

.........24.09.2008 r..................z numerem ............234025 - 2008........................

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

 

Kazimierz Ziemba

 

 

 

 

7

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2008-09-24 14:55:27 12KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:03:36 348,9KB 43 razy
2 SIWZ_Specyfikacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:24:30 738,5KB 41 razy
3 SIWZ_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-24 15:25:15 82,8KB 50 razy
4 siwz_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-25 10:47:09 11,0MB 147 razy
5 SIWZ_Kosztorys_Slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-26 10:56:21 78,8KB 46 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OdpowiedAo_na_zapytania_przetargowe.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-10-14 15:13:28 135,5KB
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2009-04-21 14:33:23 73,7KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_o_o_udziel_zamA_wienia.doc 2008-12-01 15:15:45 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 24-09-2008 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Szponar 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 24-04-2009 11:44