Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Nowogard, 03.03.2009r.
 
Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
 
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
 1. wykształcenie wyższe
 2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku
 3. zdolność planowania i myślenia strategicznego
 4. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel, Power Point 
 5. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 7. posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej 
 9. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami
 10. umiejętność zarządzania personelem 
 11. samodzielność, dyspozycyjność oraz kreatywność

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prawo działalności gospodarczej, ustawy o finansach publicznych
 2. szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 3. dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 4. prawo jazdy kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywanie materiałów i działań zmierzających do realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata 2007-2015
 2. opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi
 3. pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania
 4. opracowywanie zagadnień z zakresu celu partnerstwa publiczno-prywatnego
 5. działania w zakresie pozyskiwania inwestorów
 6. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
 7. nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców
 8. nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów    alkoholowych
 9. podejmowanie działań związanych z promocją gminy i rozwojem turystyki 
 10. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww stanowisku
 6. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku   
 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)"
 10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 marca 2009r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko kierownika wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy " w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Dagmara Piasecka  nr tel. (091)3926204
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 4.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.
Urząd Miejski  w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki  na czas określony a następnie  na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 04-03-2009 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2009 10:51