Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XV/151/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2004 rok.

Uchwała Nr XV/151/04
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 25 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy Nowogard na rok 2004 (załącznik Nr 1) w wysokości

30.894.811, z tego:

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)

 

w tym:

 •  

  dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3)

 

 

 

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)

 

 

 

dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5)

 

28.684.490 zł

 

 

 

 

 

 

 

230.000 zł

 

 

 

 

 

2.117.432 zł

 

 

 

 

 

 

 

92.889 zł

 

 

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetowe gminy Nowogard na rok 2004 w wysokości 33.365.541

 

(załącznik Nr 6), z tego:

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7)

 

w tym:

 •  

  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8)

 

 

 

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9)

 

 

 

wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 10)

 

31.115.220 zł

 

 

 

 

 

 

 

251.000 zł

 

 

 

 

 

2.117.432 zł

 

 

 

 

 

 

 

132.889 zł

 

 

 

§ 3

 

Ustala się rozchody budżetu gminy Nowogard w wysokości 1.769.270 zł

 

z przeznaczeniem na:

 

1)

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

 

 

 

spłatę rat kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości

 

 

 

wykup papierów wartościowych - obligacji w wysokości

 

 

 

149.270 zł

 

 

 

 

 

120.000 zł

 

 

 

1.500.000 zł

 

 

 

§ 4

 

Wydatki budżetowe nie znajdując pokrycia w planowanych dochodach w

 

wysokości 4.240.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

4)

 

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

 

 

kredyt zaciągnięty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 

 

 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

 

3.500.000 zł

 

 

 

300.000 zł

 

 

 

 

 

119.454 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320.546 zł

 

 

 

§ 5

 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 290.000 zł

 

2. Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na poręczenie kredytu dla Samodzielnego

 

Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wysokości 100.000 zł

 

 

 

§ 6

 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku

 

Nr 11 do uchwały.

 

 

 

§ 7

 

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

 

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

 

 

§ 8

 

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

 

 

 

§ 9

 

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych :

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

4)

 

dotację przedmiotową przeznaczoną na eksploatację budynków mieszkalnych dla Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie w łącznej kwocie

 

 

 

dotację podmiotową przeznaczoną na działalność dla Przedszkola Nr 1 w Nowogardzie w łącznej kwocie

 

 

 

dotację podmiotową przeznaczoną na działalność dla Przedszkola Nr 3 w Nowogardzie w łącznej kwocie

 

 

 

dotację podmiotową przeznaczoną na działalność dla Przedszkola Nr 4 w Nowogardzie w łącznej kwocie

 

 

 

 

 

350.000 zł

 

 

 

 

 

363.000 zł

 

 

 

 

 

330.000 zł

 

 

 

 

 

392.000 zł

 

 

 

§ 10

 

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów

 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

4)

 

opieki społecznej w łącznej kwocie

 

 

 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie

 

 

 

kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie

 

 

 

popieranie przedsiębiorczości na terenie gminy w łącznej kwocie

 

16.000 zł

 

 

 

3.000 zł

 

 

 

119.430 zł

 

 

 

10.000 zł

 

 

 

§ 11

 

Ustala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

w Nowogardzie przeznaczoną na :

 

1)

 

 

 

remont budynku Szpitala i sprzętu medycznego w łącznej kwocie

 

80.000 zł

 

§ 12

 

Ustala się dotację celową dla Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „ZDROWIE”

 

w Nowogardzie przeznaczoną na :

 

1)

 

 

 

działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w łącznej kwocie

 

150.000 zł

 

§ 13

 

Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na:

 

1)

 

 

 

 

 

2)

 

działalność statutową dla Nowogardzkiego Domu Kultury w łącznej kwocie

 

 

 

działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki w łącznej kwocie

 

 

 

690.000 zł

 

 

 

550.000 zł

 

 

 

§ 14

 

Ustala się dotację na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego -

 

Starostwo Powiatowe w Goleniowie przeznaczoną na:

 

1)

 

 

 

dofinansowanie kosztów utrzymania Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

 

 

4.900 zł

 

 

 

§ 15

 

Ustala się prognozę kwoty długu publicznego gminy na lata 2004 - 2013 zgodnie

 

z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

 

 

 

§ 16

 

Upoważnia się Burmistrza Nowogardu do:

 1.  

  zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

 

 1.  

  dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

 

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Stanisław Kazuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-04-2004 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 06-06-2008 11:15