Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Informacja dot. zgłoszenia ławnika na kolejną kadencję tj. na rok 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2024-2027 na potrzeby:

Sądu Rejonowego w Goleniowie;

  • 4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy;
  • 1 ławnik do orzekania z zakresu spraw rodzinnych.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie  pl. Wolności 1, Biuro Rady oraz pod numerem telefonu: Lila Błaszczyk, tel. 91 39 26 215 w godz. 7.30-15.30.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j. z dnia 2023.02.02) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011.121.693 z dnia 2011.06.10).

2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnielub średnie branżowe.

UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPINIOWANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Nowogardzie powołuje Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

6. Ławników do sądów powszechnych z terenu Nowogardu wybiera Rada Miejska w Nowogardzie – w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników na kadencję 2024-2027, odbędą się w możliwie najszybszym terminie na sesji Rady, nie później niż do końca października 2023 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 20-06-2023 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sekretarz Gminy Nowogard 20-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 20-06-2023 08:59