Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2021-01-26 13:28:27
Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-01-26 13:20:57
Protokół Nr XXX.N/2020 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2020 roku Andrzej Sawicki 2021-01-25 11:35:39
Protokół Nr XXIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2020 roku Andrzej Sawicki 2021-01-25 11:29:34
Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-01-25 11:17:28
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXIX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza z dnia 14 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 21 stycznia 2021 roku (czwartek) o godzinie 15.00 Andrzej Sawicki 2021-01-25 08:55:29
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Tomasz Zadróżny 2021-01-22 15:46:35
Rejestr działalności regulowanej Tomasz Zadróżny 2021-01-22 15:45:21
IiR.7015.17.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Rozbudowa ścieżki wokół jeziora" Tomasz Zadróżny 2021-01-22 14:36:15
Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-01-22 13:12:33
Zarządzenia nr 6/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad dzierżawy i najmu mienia komunalnego oraz wysokości opłat z tego tytułu Tomasz Zadróżny 2021-01-22 13:10:49
Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych Tomasz Zadróżny 2021-01-22 13:10:31
GOK.271.8.2020.AG Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-21 13:16:42
GKMiOŚ.271.15.2020.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-21 13:15:35
Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-01-21 13:01:06
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXIX.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza z dnia 14 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 21 stycznia 2021 roku (czwartek) o godzinie 15.00 Andrzej Sawicki 2021-01-21 12:22:39
OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE Andrzej Sawicki 2021-01-21 12:21:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 254 i 256 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-21 10:43:06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 w nieruchomości o numerze ewidencyjnym 40/1 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na boksy garażowe Andrzej Sawicki 2021-01-21 10:22:31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/8 w nieruchomości o numerze ewidencyjnym 40/1 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na boksy garażowe Andrzej Sawicki 2021-01-21 10:22:09
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni konserwatora od dnia 01 Lutego 2021 roku na 0,75 etatu . Andrzej Sawicki 2021-01-20 14:52:18
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160 i działce drogowej nr 133/1 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard? Andrzej Sawicki 2021-01-20 13:15:21
Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 6/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 424 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-20 13:14:29
SSiO.2600.18.2020.KK Zarządzanie i Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz dla podległych mu jednostek Andrzej Sawicki 2021-01-20 13:11:57
Uchwała nr XXXVIII/221/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2021 rok. Tomasz Zadróżny 2021-01-20 12:43:35
SP.271.1.2021 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2021-01-19 13:37:51
Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2021-01-19 08:07:14
Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2020., poz.1378) Tomasz Zadróżny 2021-01-19 08:06:45
2/2021 Tomasz Zadróżny 2021-01-19 08:06:14
Zarządzenie Nr 1a/ 2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług Tomasz Zadróżny 2021-01-19 08:05:57
Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-01-19 08:05:44
158 Tomasz Zadróżny 2021-01-19 08:05:37
Zarządzenie nr 157/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-01-18 16:25:29
Zarządzenie nr 156/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-01-18 16:25:08
obwieszczenie Burmistrza Płotów Tomasz Zadróżny 2021-01-18 16:24:31
obwieszczenie Burmistrza Płotów Tomasz Zadróżny 2021-01-18 16:24:22
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-01-18 16:23:20
Oferta pracy - nauczyciel języka polskiego Tomasz Zadróżny 2021-01-18 16:14:43
Uchwała nr XXXVIII/221/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2021 rok. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:37:44
Uchwała nr XXXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-01-15 15:05:08