Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu wspólnej realizacji projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spolecznej w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku

Gmina Nowogard jako potencjalny beneficjent projektu: ”,Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spolecznej"” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

- w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z póź. zm.)

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"” w zakresie utworzenia i prowadzenia Klubu Integracji Społecznej w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku

W ramach projektu „ ”Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"” zakłada się między innymi działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej w ramach ,,Programu Aktywności Lokalnej "Daj sobie szansę" na lata 2009 - 2013, polegające na utworzeniu i prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie przez pracowników socjalnych w oparciu o wywiad środowiskowy zostaną objęte wsparciem w postaci instrumentów aktywnej integracji oraz działaniami o charakterze środowiskowym.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1) informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),
2) zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej dla w/w osób.
3) przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych działań w ramach PAL przy założeniu, że działania projektowe skierowane do klientów będą realizowane w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku,
4) przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartymi w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym oraz z uwzględnieniem wytycznych IP/IP2.  Informacje dostępne są na stronie www.pokl.wup.pl

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut podmiotu,
3) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
4) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno - organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
6) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3) kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,
4) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
5) współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Termin składania ofert - do 16 marca 2009 roku, do godz.15.30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"

osobiście pod adresem:

Urząd Miejski w Nowogardzie

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard
w sekretariacie jednostki - pokój nr 8 w godz. od 7.30 do 15.30

lub pocztą na ww.adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rita Mazurczak 20-02-2009 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2009 15:26