Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard

Nowogard, dnia 11.02.2009 r.
Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA otwarty konkurs ofert
Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w    zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy   Nowogard
 1. Do konkursu mogą przystąpić:
  1. organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 30.000 złotych (trzydzieści . tys. zł.)
 3. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie realizacji zleconych zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji.
 4. Zadanie publiczne może być realizowane w okresie od 01 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia   2009 r.
 5. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard powinny obejmować działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych  m.in. poprzez:
  1. realizację projektów literackich, teatralnych, plastycznych, fotograficznych i muzycznych mających na celu umacnianie tożsamości lokalnej w nawiązaniu do obchodów 700-Lecia nadania praw miejskich.
  2. wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych
  3. popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie
  4. kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji
  5. podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja
  6. tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
  7. tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.
 6. Zaprezentowany program musi uwzględniać funkcję wychowawczą, w szczególności polegającą na wspieraniu:
  1. odpowiedzialności w podejmowanych działaniach,
  2. inicjatyw uczniów
  3. współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym,
  4. rozwoju empatii i dialogu,
  5. pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu wspólnych inicjatyw wychowawczych.
 7. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.
 8. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),
 9. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 10. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. spełnienia wymogów formalnych,
  2. zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,
  3. rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,
  4. innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,
  5. zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,
  6. racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,
  7. rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),
  8. udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard,
  9. merytorycznej jakości programu, w tym jego zasięg i przewidywaną skuteczność,
  10. zgodność programu z regionalną lub lokalna polityką edukacyjną,
 11. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek wraz z załącznikami 1,2
  2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),
  3. statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,
  4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego
 12. Termin i tryb składania ofert:
  1. Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 11.03.2009 r. na adres:
   Urząd Miejski w Nowogardzie,
   Pl. Wolności 1
   72-200 Nowogard
   w zamkniętych kopertach z napisem: „prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”.
  2. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
 2. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
 3. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.
 4. Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard.
 5. Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)
 6. Wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mogą przekroczyć  łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293
 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.bip.nowogard.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 12-02-2009 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 13-02-2009 11:21