Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard

Otwarty Konkurs Ofert

                                                                                                     Nowogard 11.02.2009r
Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard.
 
 1. Do konkursu mogą przystąpić:
  1. organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 32.100złotych (trzydzieści dwa tyś. sto zł.)
 3. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie realizacji zleconych zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji.
 4. Zadanie publiczne może być realizowane w okresie od 01 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 5. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie prowadzenia opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard powinny obejmować:
  1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ubogich, osieroconych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorych, uzależnionych
  3. Wspieranie programów edukacyjno – terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz z innymi zaburzeniami rozwoju, prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
 6. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.
 7. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),
 8. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 9. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • spełnienia wymogów formalnych,
  • merytoryczna wartość ofert (celowość, zakres rzeczowy)
  • doświadczanie w realizacji podobnych zadań;
  • kwalifikacje kadry realizującej zadanie;
  • koszty realizacji zdania w stosunku do wartości merytorycznej projektu
  • zakres programowy oferty
  • opis planowanych działań wraz z harmonogramem oraz opisanymi planowanymi rezultatami zadania 
  • udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard
  • zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,
  • rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,
  • innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,
  • zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,
  • racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,
  • rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),
  • merytorycznej jakości programu, w tym jego zasięg i przewidywaną skuteczność,
  • zgodność programu z regionalną lub lokalna polityką edukacyjną,
 10. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek wraz z załącznikami 1,2
  2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),
  3. statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,
  4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego
 11. Termin i tryb składania ofert:
  1. Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 11.03.2008 r. na adres:
   Urząd Miejski w Nowogardzie,
   Pl. Wolności 1,
   72-200 Nowogard
   w zamkniętych kopertach z napisem: „prowadzenie opieki społecznej”.
  2. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 Uwagi:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
 2. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
 3. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.
 4. Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania publicznego.
 5. Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)
 6. Wydatki na zakup sprzętu (w tym materiałów biurowych) nie mogą przekroczyć  łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293
 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.bip.nowogard.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 12-02-2009 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 13-02-2009 11:22