Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard

                                                                                             Nowogard dnia 11.02.2009r
 Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard
1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowogard:
 1. prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży  w rożnych dyscyplinach
 2. organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży -  w tym  także branie udziału m.in. w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
 3. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 700-Lecia nadania praw miejskich Nowogardu
 4. rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, i młodzieży
 5. upowszechnianie zdrowego stylu życia i podnoszenie stanu zdrowotności młodego   pokolenia oraz propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień;
 6. zagospodarowanie młodym ludziom  wolnego czasu poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku
 7. organizowanie imprez masowych o charakterze rekreacyjno-sportowym z udziałem mieszkańców Gminy
 8. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 9. organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki,
 10. organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 11. wspieranie działalności animatorów oraz organizatorów sportu,
 12. promowanie sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki młodzieżowej,
 13. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacja zadania publicznego,
 14. utrzymanie i obsługa obiektów sportowych.
 15. upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim,

2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 510.000 złotych (pięćset dziesięć tys. zł.)

3. Do konkursu mogą przystąpić:

 1. organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 2. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

4. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w okresie od 01 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

5. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.

6. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),

7. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

8. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • spełnienia wymogów formalnych,
 • merytoryczna wartość ofert (celowość, zakres rzeczowy)
 • doświadczanie w realizacji podobnych zadań;
 • kwalifikacje kadry realizującej zadanie;
 • koszty realizacji zdania w stosunku do wartości merytorycznej projektu
 • zakres programowy oferty
 • opis planowanych działań wraz z harmonogramem oraz opisanymi planowanymi rezultatami zadania
 • udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard
 • zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,
 • rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,
 • innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,
 • zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,
 • racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,
 • rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),

9. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wraz z załącznikami 1,2
 2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),
 3. statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego
 5. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania partnera
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty. 

10. Termin i tryb składania ofert:
 1. Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 10.03.2009 r. na adres: 
  Urząd Miejski w Nowogardzie,
  Pl. Wolności 1
  72-200 Nowogard
  w zamkniętych kopertach z napisem: „organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.
 2. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
 2. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
 3. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.
 4. Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)
 5. Ewentualne wydatki na zakup sprzętu sportowego (np. piłek, przyrządów gimnastycznych) i remonty nie mogą przekroczyć  łącznie 50% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293.
 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.bip.nowogard.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 12-02-2009 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 13-02-2009 11:23