Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Otwartykonkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych w Gminie Nowogard

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych w Gminie Nowogard.


 1. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych w Gminie Nowogard:
a) organizacja indywidualnych lub grupowych konsultacji dla organizacji pozarządowych w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
b) wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej do projektów,
c) wsparcie inicjatyw społecznych wyrównujących szanse na dobry start w dorosłe życie młodzieży z mniejszych środowisk.
d) wspieranie form aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej      wykluczeniem społecznym
e) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, samorządem lokalnym i regionalnymi oraz podmiotami gospodarczymi
f) promocja i organizacja wolontariatu
 
2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 23.000 złotych (dwadzieścia trzy tys. zł.)

3. Do konkursu mogą przystąpić:
a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

4. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji  na dofinansowanie ich realizacji

5. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.

6. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),

7. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

8. Kryteria wyboru oferty
- spełnienia wymogów formalnych,
- merytoryczna wartość ofert (celowość, zakres rzeczowy)
- doświadczanie w realizacji podobnych zadań;
- kwalifikacje kadry realizującej zadanie;
- koszty realizacji zdania w stosunku do wartości merytorycznej projektu
-  zakres programowy oferty
-  opis planowanych działań wraz z harmonogramem oraz opisanymi planowanymi rezultatami zadania  
-udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard

 9. Wymagane dokumenty:  
Do oferty należy dołączyć:
- załącznik nr 1 i 2
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem
- aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy właściwe do reprezentowania
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok ubiegły podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

 10. Termin i tryb składania ofert:
a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do 20.02.2009 r. na adres:
Urząd Miejski w Nowogardzie,
Pl. Wolności 1,
72-200 Nowogard
w zamkniętych kopertach z napisem: „wspieranie inicjatyw społecznych”.
b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 Uwagi:
1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
2) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
3) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.
4) Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pożytku publicznego w Gminie Nowogard.
5) Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)
6) Wydatki na zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji zadania publicznego nie mogą przekroczyć  łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.
 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293
 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.bip.nowogard.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 23-01-2009 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 23-01-2009 15:40