Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard

Nowogard, dnia 14.11.2008 r.
 
Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowogard.
 
1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowogard:
a) organizacja imprez wyczynowo - sportowo-rekreacyjnych,
b) organizacja obozów wyczynowo - sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki,
c) wspieranie działalności animatorów oraz organizatorów sportu,
d) utrzymanie, remont lub modernizacja obiektów sportowych.
 
2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 60.000 złotych (sześćdziesiąt tys. zł.)
 
3. Do konkursu mogą przystąpić:
a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),  b) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
4. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w okresie do 31 grudnia 2008 r.
 
5. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.
 
6. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),
 
7. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  
 
8. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienia wymogów formalnych,
b) zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,
c) rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,
d) innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,
e) zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,
f) racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,
g) rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),
h) udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard,
 
9. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek wraz z załącznikami 1, 2, 3,
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),
c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,
d) aktualne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz  ZUS i Urzędu Skarbowego.
 
10. Termin i tryb składania ofert:
a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 13.12.2008 r. na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach z napisem: „organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II”.
b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Uwagi:
1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,
2) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
3) Braki formalne, rachunkowe w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.
4) Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)
 
 
Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293
 
Konkurs rozstrzygnięty - wyniki konkursu poniżej w załączniku
 
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-11-2008 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 06-01-2009 11:33