Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard


Nowogard, dnia 27.03.2008 r.

Burmistrz Nowogardu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard.

 1. Do konkursu mogą przystąpić:

a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

 2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 16.000 złotych (szesnaście tys. zł.)

 3. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie realizacji zleconych zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji.

 4. Zadanie publiczne może być realizowane w okresie od 01 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 5. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard powinny obejmować działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych  m.in. poprzez:

a) wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych
b) popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie
c) kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji

d) podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja

c) tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
d) tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

 6. Zaprezentowany program musi uwzględniać funkcję wychowawczą, w szczególności polegającą na wspieraniu:

a)     odpowiedzialności w podejmowanych działaniach,

b)     inicjatyw uczniów

c)     współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym,

d)     rozwoju empatii i dialogu,

e)     pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu wspólnych inicjatyw wychowawczych.

 7. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.

 8. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),

 9. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 10. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych,

b) zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,

c) rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,

d) innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,

e) zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,

f) racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,

g) rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),

h) udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard,

i) merytorycznej jakości programu, w tym jego zasięg i przewidywaną skuteczność,

j) zgodność programu z regionalną lub lokalna polityką edukacyjną,

 11. Wymagane dokumenty:

a) Wniosek wraz z załącznikami 1, 2, 3,

b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),

c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,

d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego

 12. Termin i tryb składania ofert:

a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 25.04.2008 r. na adres:

Urząd Miejski w Nowogardzie,

Pl. Wolności 1

72-200 Nowogard

w zamkniętych kopertach z napisem: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych”.

b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 Uwagi:

1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,

2) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.

3) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.

4) Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard.

5) Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)

6) Wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mogą przekroczyć  łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293

 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.nowogard.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 27-03-2008 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tobiasz Lubczyński 27-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 27-03-2008 12:54