Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pożytku publicznego w Gminie Nowogard


Nowogard, dnia 05.02.2008 r.

Burmistrz Nowogardu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pożytku publicznego w Gminie Nowogard.

 1. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pożytku publicznego w Gminie Nowogard:

a) organizacja indywidualnych lub grupowych konsultacji dla organizacji pozarządowych w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych,

b) wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej do projektów,

c) zakup sprzętu oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania publicznego,

d) wsparcie inicjatyw społecznych

e) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, samorządem lokalnym i regionalnymi oraz podmiotami gospodarczymi

 2. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 23.000 złotych (dwadzieścia trzy tys. zł.)

 3. Do konkursu mogą przystąpić:

a) organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

 4. Środki określone w pkt 2 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji w na dofinansowanie ich realizacji w okresie od 01 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 5. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym.

 6. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207),

 7. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 8. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych,

b) zgodności oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu,

c) rangi projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Nowogard,

d) innowacyjności, atrakcyjności oraz możliwości adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach,

e) zasięgu działania wnioskodawcy oraz zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania,

f) racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów,

g) rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w wyniku realizacji zadań w okresie wcześniejszym ( o ile zadania były zlecane ),

h) udziału w projekcie wkładu własnego (środków finansowych lub rzeczowych) pochodzących ze źródeł innych niż dotacje z Gminy Nowogard,

 9. Wymagane dokumenty:

a) Wniosek wraz z załącznikami 1, 2, 3,

b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),

c) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,

d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego

 10. Termin i tryb składania ofert:

a) Oferty konkursowe prosimy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 06.03.2008 r. na adres:

Urząd Miejski w Nowogardzie,
Pl. Wolności 1,
72-200 Nowogard

w zamkniętych kopertach z napisem: wspieranie inicjatyw społecznych”.

b) Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 Uwagi:

1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie,

2) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.

3) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.

4) Podmiot wskazany w pkt 3 może złożyć tylko jeden wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego działalności w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pożytku publicznego w Gminie Nowogard.

5) Wymagany jest min. 20 % wkład własny (finansowy lub rzeczowy)

6) Wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania publicznego nie mogą przekroczyć  łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

 Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod numerem telefonu 091 39 26 293

 Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: www.nowogard.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 05-02-2008 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 05-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 05-02-2008 13:39