Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich

Do zadań Wydziału należą sprawy dotyczące:
1. ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2. rejestracji przedpoborowych i przygotowanie poboru,
3. uznawania żołnierzy za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
4. akcji kurierskiej,
5. świadczeń osobistych i rzeczowych,
6. ochotniczych straży pożarnych,
7. imprez masowych,
8. zgromadzeń,
9. zbiórek publicznych.

EWIDENCJA LUDNOŚCI - pokój nr 6 , tel. 39 26 212 i 39 26 213
1. Obowiązek meldunkowy polega na :
· zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
· wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
· zameldowaniu o urodzeniu dziecka,
· zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,
· zameldowaniu o zgonie osoby.
Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
Osoby podlegające obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty / potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych/ w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego.
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu oraz wypełnia druk ”zgłoszenie miejsca pobytu stałego”.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące jest obowiązana wymeldować się w organie właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca wypełniając druk „ zgłoszenia wymeldowania”.
Zameldowanie i wymeldowanie wymaga osobistego stawiennictwa.
· „zgłoszenie pobyt stałego - czasowego” druk – podpis w obecności pracownika biura
· „wymeldowanie z pobytu stałego – czasowego” druk - podpis w obecności pracownika biura
· wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych –druk SO-5118/1
· wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu – druk SO-5118/2
· wniosek o wymeldowanie / zameldowanie/ z lokalu mieszkalnego- druk SO-5115/3

DOWODY OSOBISTE - tel.39 26 215, pokój nr 11
Obowiązek posiadania dowodu.
1. Osoba będąc obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczpospolitej jest obowiązana posiadać
dowód osobisty:
· od ukończenia 18 roku życia
· od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie
z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod
władzą rodzicielską lub opieką.
2. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13
roku życia. / podstawa prawna :ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności
i dowodach osobistych Dz. U. Nr 87,poz.96O z 2001 roku/.
Tryb postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych.
1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Biurze Dowodów osobistych ,pok. 11,Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1
2. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
3. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego w obecności pracownika Biura Dowodów Osobistych.
4. Wniosek o którym mowa w pkt.2 podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny.
5. Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego, odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
6. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
7. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
9. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii
przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o
niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub
nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
10.Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii
przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do
wspólnoty wyznaniowej.
11.Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego
ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego
złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Opłaty za wydanie dowodu osobistego.
1 .Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł /trzydzieści złoty/.
2. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:
· ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
· zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy
miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
· które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
· przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w
formie zasiłków stałych,
· małoletnich przebywających w domach dziecka.
3. Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się w kasie tut. Urzędu, Plac Wolności,
72-200 Nowogard lub na konto:
Urząd Miejski Bank PEKAO AS O/Nowogard 11001438-84-2101-111-1
4. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu
osobistego jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu
ze stałych form tej pomocy.
/podstawa prawna: rozporządzenie RM z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego Dz. U. Nr 105, poz.1110/.

OBOWIĄZEK WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO.
Wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 roku w następujących terminach:

1.od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. = wydanych w latach 1962 - 1972
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. = wydanych w latach 1973 - 1980
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. = wydanych w latach 1981 - 1991
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. = wydanych w latach 1992 – 1995
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – wydanych w latach 1996 – 2000

* /podstawa prawna :ustawa z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej Dz. U. Nr 183,poz.1522/.

POUCZENIE
1.Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie jej nowego dokumentu do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego.
2.Osoba, która odnalazła własny dowód osobisty, zgłoszony jako utracony, jest obowiązana zawiadomić o tym niezwłocznie organ gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.
3.Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty lub własny, w miejsce którego wydano już nowy dokument, jest obowiązana niezwłocznie złożyć znaleziony dokument w najbliższym organie gminy.

STOWARZYSZENIA – tel. 39 26 215; pok. Nr 11
· wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej
· zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego /imprezy masowej/
· wykaz dokumentów które należy dołączyć do wniosku o organizacje imprezy masowej

SPRAWY WOJSKOWE – tel. 39 26 216 , pokój nr 9
Podanie o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny – druk ustawowy do odbioru w pokoju nr 9.
Wykaz załączników do podania o uznaniu żołnierzy za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny w zależności od sytuacji rodzinnej żołnierza – załącznik nr 7 nr 7.

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Urszula Pacocha – pok. Nr 13, tel.39 26 203.

Załączniki do podania o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny:
1. odpis skrócony akt małżeństwa
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
3. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu / kwota brutto/ lub zaświadczenie
z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego świadczenia / kwota brutto/
4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna
bez prawa do zasiłku
5. orzeczenie sądu lub ugody w przypadku obowiązku alimentacyjnegoMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-07-2003 17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2003 17:09