herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Wierzbięcin(ZP200)


Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 60 000 EUR

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa

Gmina Nowogard

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Rita Mazurczak

Adres

pl. Wolności 1

Kod pocztowy

72-200

Miejscowość

Nowogard

Województwo

zachodniopomorskie

Telefon

(091) 3926-240

Faks

(091) 3926206

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

1.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, specyfikację istotnych warunków zamówienia

Nazwa [zamawiającego]

Gmina Nowogard

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Rita Mazurczak pok. 212

Adres [zamawiającego]

ul. pl. Wolności 5

Kod pocztowy [zamawiającego]

72-200

Miejscowość [zamawiającego]

Nowogard

Województwo [zamawiającego]

zachodniopomorskie

Telefon

(091) 3926-240

Faks

(091) 3926-206

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL) [strona zamawiającego]

[składanie wniosków o dopuszczenie]

[składanie ofert]

1.4) Adres, na który należy przesyłać oferty

Nazwa:

Urząd Miejski

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Rita Mazurczak

Adres

pl. Wolności 1

Kod pocztowy:

72-200

Miejscowość

Nowogard

Województwo [zamawiającego]

zachodniopomorskie

Telefon

3926-240

Faks

3926-206

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Modernizacja szkoły podstawowej w Wierzbięcinie - zagospodarowanie terenu

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Wierzbięcinie gmina Nowogard polegające na wykonaniu: ogrodzenia z siatki dł. 349.5, drogi dojazdowej z płyt drogowych i kostki Polbruk oraz chodnika z kostki Polbruk o łącznej powierzchni 642.25 m2, wykonanie trawników dywanowych o pow. 2 700m2

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Wierzbięcin

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45111291-4

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE TAK

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (nie dotyczy)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Do dnia: 15.07.2004

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: nie wymagane

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  • dysponowanie dźwigiem o nośności 6 ton

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (nie dotyczy)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (nie dotyczy)

Liczba ** lub: Minimum - / Maksimum -

IV.2) Kryteria oceny ofert

A) Najniższa cena

lub

B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 7/6/2004 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) 24.40

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

 7/6/2004[skł.of.tylko przy nieogr.] (dd/mm/rrrr) Godzina 08:20 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 7/6/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 08:30 (gg:mm)

Miejsce: Siedziba zamawiającego, sala obrad Rady Miejskiej

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: IiR-2214/4/2004

ZP-200

Strona 2 z 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 28-05-2004 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2004 10:43