herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Smoczej na odcinku od skrzyżowania ul. Smoczej z ul. Falskiego do granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Smoczej 29 w Szczecinie na terenie działek nr 22, 24/26, 24/14, 24/21, 24/17 w obrębie 4127 oraz na dz. nr 15 w obrębie 4131 w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w szczecinie, znak SKO/Ma/420/3383/11 wyznaczającym Burmistrza Gminy Nowogard jako organ właściwy do załatwienia sprawy.