herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.)lub radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.