herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE

kierownik: - Teresa Skibska

ul. 3-go Maja 6b
72-200 Nowogard

ops@nowogard.pl
www.ops.nowogard.pl

tel. (091) 3926289
fax (091) 3926251

NIP: 856-16-79-795
Regon: 006618385

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz.414 z póź.zm.) oraz Uchwały Nr 81/XIII/90 Rady Gminy i Miasta w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osoby lub rodziny, umożliwiających bytowanie im w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Dlatego też tak ważną rolę w państwie odgrywa pomoc społeczna, zwłaszcza w ostatnich latach w związku z rosnącym bezrobociem, zwiększającą się liczbą bezdomnych, ubożeniem społeczeństwa.

Celem pomocy społecznej jest również zapobieganie powstawaniu marginalizacji osób i rodzin. Chodzi więc też o profilaktykę, która nal;eży do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej, wymaga bowiem większego profesjonalizmu pracowników socjalnych, współdziałania instytucji pomocy społecznej z innymi podmiotami (np.szkołą, policją).

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej można podzielić na:

ZADANIA WŁASNE:

- zasiłki celowe i specjalne celowe,

- zasiłki celowe na pokrycie wydatkow powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- dożywianie dzieci w szkołach,

- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

- praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi,

- sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

ZADANIA ZLECONE:

- zasiłki stałe z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji,

- zasiłki stałe wyrównawcze,

- renty socjalne,

- zasiłki okresowe,

- gwarantowane zasiłki okresowe,

- macierzyńskie zasiłki okresowe,

- macierzyńskie zasiłki jednorazowe,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne,

- zasiłki celowe w formie biletu kredytowego,

- realizacja programu rządowego „wyprawka szkolna”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie stale współpracuje ze szkołami, urzędem pracy, służbą zdrowia, policją, zakładem ubezpieczeń społecznych, gminą, innymi placówkami pomocy społecznej, sądami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, kościołem, organizacjami i stowarzyszeniami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Związkiem Kombatantów, Zarządem Budynków Komunalnych, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 29-07-2010 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Zadróżny 29-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2010 13:57