Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Nowogard, dnia 16.09.2009r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne i posiada co najmniej dwa lata stażu pracy w księgowości
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej dwa lata stażu pracy w księgowości
 2. Znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 3. Znajomość obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 4. Umiejętność biegłej obsługi komputera
 5. Obywatelstwo polskie
 6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność
 2. Umiejętność pracy w zespole
 3. Zdolność analitycznego myślenia
 4. Komunikatywność w kontaktach służbowych
 5. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompleksowa obsługa księgowa budżetu gminy – organu
 2. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych
 3. Opracowanie projektów uchwał budżetowych oraz zarządzeń wykonawczych budżetu gminy
 4. Analiza budżetu gminy w zakresie wykonania planu

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 9. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pokoju Nr 10 w terminie do dnia 28 września 2009 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.100 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-09-2009 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 18-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 18-09-2009 09:48