Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Biurze Podatków i Opłat wydziału Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Nowogard, dnia 16.09.2009r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Biurze Podatków i Opłat wydziału Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne
 2. Dwa lata stażu pracy
 3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych
 4. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
 5. Obywatelstwo polskie
 6. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o finansach publicznych
 2. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym
 3. Znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 4. Umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowanie w praktyce
 5. Uprzejmość w obsłudze interesantów
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność redagowania pism urzędniczych

Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości podatkowej
 2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych
 3. Prowadzenie czynności windykacyjnych w zakresie zaległości z tytułu podatków
 4. Współpraca z działami egzekucyjnymi urzędów skarbowych
 5. Nadzór i kontrola rachunkowa nad poborem podatków przez inkasentów

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 9. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko referenta w Biurze Podatków i Opłat wydziału Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie”, na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pokoju Nr 10 w terminie do dnia 28 września 2009 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Marcin Marchewka nr tel. (091) 3926200 lub 201.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 18-09-2009 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 18-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2009 09:42