Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale ABPP

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego  
 
 
Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: architektura, budownictwo ogólne
 2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 3. Kandydat posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późń. zm.), znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym
 2. Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
 1. Zakres prac wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • prowadzenie postępowań z zakresu planów miejscowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przygotowań projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego    
 • prowadzenie spraw z zakresu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
 9. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"
 
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 15 września 2009r. do godz. 15.30 w zamkniętych, w opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko podinspektora w wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego " w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Pani Elżbieta Szpilkowska nr tel. (091)3926229.
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.000 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 03-09-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 02-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 03-09-2009 10:09