Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego

Nowogard, dnia 1 września 2009r.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Audytora Wewnętrznego

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. zdany egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów bądź posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych w art. 58 pkt.5 ustawy o finansach publicznych,
 3. minimum pięcioletni staż pracy,
 4. znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 5. umiejętność obsługi komputera (środowisko windows),
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. kandydat posiada obywatelstwo polskie jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 9. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w jednostkach samorządowych,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dobra organizacja pracy.

Do głównych obowiązków audytora wewnętrznego będzie należało m.in.:

 1. prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,
 2. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
 3. przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,
 4. prowadzenie zadań audytowych na zlecenie poza rocznym planem audytu wewnętrznego,
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
 6. sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego,
 7. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu.

Warunki pracy i płacy:

 1. przewidziane wynagrodzenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego wynosi 2.200 zł (brutto)
 2. wymiar czasu pracy ½ etatu

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 6. kserokopia dyplomu potwierdzającego zdanie egzaminu na audytora wewnętrznego lub kserokopie dokumentów posiadanych kwalifikacji zawodowych określonych w art. 58 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o
  pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)"
 10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 września 2009r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko audytora wewnętrznego " w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 10). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Skarbnik Gminy Pan Marcin Marchewka nr tel. (091)3926200
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 01-09-2009 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2009 10:28