Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w wydziale inwestycji i remontów

Urząd Miejski w Nowogardzie
Pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

Burmistrz Nowogardu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko pracy: Inspektor w wydziale inwestycji i remontów

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. minimum trzyletni staż pracy,
 3. znajomość problematyki z zakresu zamówień publicznych i prawa budowlanego,
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przetargowej i innej dokumentacji formalno-prawnej dla zadań ujętych w planie,
 2. zapewnienie wykonawstwa i nadzoru nad robotami,
 3. rozliczenie finansowe wykonawców robót,
 4. odbiory robót i przekazywanie obiektów do eksploatacji,
 5. nadzór nad obiektami inwestycyjnymi w okresie rękojmi oraz odbiory pogwarancyjne,
 6. prowadzenie dokumentacji – umowy, zlecenia, protokoły odbioru robót,
 7. przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie prowadzenia inwestycji.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys – curriculum vitae
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. oryginał kwestionariusza osobowego
 7. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)"
 10. oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Przewidziane wykształcenie na stanowisku inspektora w wydziale inwestycji i remontów wynosi do 3000 zł brutto.
Kandydat na wskazane stanowisko powinien posiadać obywatelstwo polskie być obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 23 lipca 2009r. do godz. 15.30 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko inspektora w wydziale inwestycji i remontów" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie kierownik wydziały Inwestycji i remontów Pan Adam Czernikiewicz nr tel. (091)3926241.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz na tablicy ogłoszeń.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 10-07-2009 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Piasecka 10-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 10-07-2009 13:18